Spotkanie Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie

1100px x 733px – Projekt bez tytułu — kopia (23)

11 maja br. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, odbyło się spotkanie Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie.

Minister Krzysztof Jurgiel oraz podsekretarz stanu Rafał Romanowski rozmawiali z przedstawicielami organizacji rolniczych i związków branżowych o działaniach prowadzonych przez resort.

− Przygotowaliśmy Strategię Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa, która została dostosowana do Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Uwzględnia ona nowe uwarunkowania społeczno-gospodarcze i przygotowania do nowej perspektywy finansowej. Dokumentem uszczegóławiającym Strategię będzie Pakt dla obszarów wiejskich na lata 2017-2020 z perspektywą 2030. Będzie on służył wzmocnieniu rolnictwa, jako silnej gałęzi polskiej gospodarki, a także poprawie życia na obszarach wiejskich.

Minister podkreślił, że Pakt, to przede wszystkim 4 obszary:

  • opłacalność produkcji rolnej;
  • jakość życia na obszarach wiejskich;
  • pozarolnicze miejsca pracy;
  • sprawna administracja rolna.

Krzysztof Jurgiel zapewnił, że jednym z najważniejszych zadań w pracach resortu jest podejmowanie działań w kierunku zapewnienia opłacalności produkcji rolnej.

− Stabilizacja i opłacalność produkcji jest niezbędna, aby gospodarstwa rolne mogły sprawnie funkcjonować, rozwijać się i podejmować inwestycje. Druga sprawa, to przyszłość wspólnej polityki rolnej. Prowadzimy negocjacje na forum UE, rząd przygotowuje stanowisko w tej sprawie – poinformował minister, prosząc związki i organizacje rolnicze o wsparcie tych działań.

Minister wskazał także na inne prace resortu rolnictwa m.in. na:

  • Pomoc dla zadłużonych gospodarstw rolnych;
  • działania w kierunku zwalczania ASF i łagodzenia skutków występowania tej choroby;
  • sprawę stosowania środków ochrony roślin, nasiennictwa i nawozów;
  • nowelizację ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz opracowanie ustawy o gospodarstwie rolnym;
  • program białkowy;
  • wzmocnienie systemu ubezpieczeń i zarządzanie ryzykiem w gospodarstwach rolnych.

Gmach ministerstwa rolnictwa jest otwarty na dialog ze wszystkimi organizacjami, zarówno tymi regionalnymi, jak i ogólnopolskimi. Przedstawiamy priorytety w działaniach podejmowanych przez ministerstwo rolnictwa. Jesteśmy otwarci na dyskusję, na propozycje i pomysły rolników. Analizujemy te propozycje, jeżeli są one adekwatne do bieżącej sytuacji, to oczywiście staramy się je realizować – mówił Rafał Romanowski.

Rada Dialogu społecznego działa już dwa lata. Podczas spotkania odbyły się wybory przewodniczącego na kolejną kadencję.

− W Radzie jest ponad 100 organizacji, jest to forum do dyskusji i pozwala na ocenę naszej bieżącej pracy. Również na konstruktywną krytykę. Stanowiska Rady są przez resort rolnictwa brane pod uwagę – podkreślił wiceminister Romanowski.

Źródło: MRiRW