Spotkanie z beneficjentami pomocy technicznej PROW 2014-2020

nowezzz (49)

29 maja br. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie z beneficjentami pomocy technicznej PROW 2014-2020.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele wszystkich beneficjentów pomocy technicznej ministerstw, agencji rządowych, samorządów województw, jednostek doradztwa rolniczego).

Celem spotkania było głównie omówienie postępów we wdrażaniu pomocy technicznej oraz napotykanych problemach przy realizacji tego wsparcia.

Otwierając spotkanie podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki przypomniał zebranym o roli pomocy technicznej we wdrażaniu działań PROW 2014-2020.

– Celem tego wsparcia jest zapewnienie efektywnej i skutecznej realizacji działań w ramach Programu oraz realizacja działań Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, które przyczyniają się do rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich – podkreślił wiceminister.

Zwrócił również uwagę, że środki pomocy technicznej muszą być wydatkowane w sposób celowy i racjonalny oraz zaapelował o ewentualne uproszczenia w ramach tego wsparcia. Podsekretarz stanu zaapelował również do uczestników o udział w konsultacjach publicznych projektu Strategii zrównoważonego rozwoju wsi rolnictwa i rybactwa 2030, dokumentu który będzie miał kluczowe znaczenia dla rozwoju tych sektorów.

Podczas spotkania Instytucja Zarządzająca zaprezentowała analizę wykorzystania limitów środków dostępnych w ramach pomocy technicznej PROW 2014-2020 w perspektywie do 2019 r. i w horyzoncie czasowym do połowy 2023 r. oraz zmiany w Podręczniku kwalifikowalności kosztów pomocy technicznej.

Natomiast Agencja Płatnicza przedstawiła zmiany w instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie i o płatność pomocy technicznej PROW 2014 – 2020 oraz omówiła najistotniejsze problemy występujące podczas obsługi wniosku o przyznanie i płatność pomocy technicznej PROW 2014-2020.

Na zakończenie spotkania Instytucja Zarządzająca zwróciła się z prośbą do uczestników spotkania o zgłaszanie propozycji uproszczeń pomocy technicznej PROW 2014 – 2020.

Źródło: MRiRW