Seminarium na temat higieny fitosanitarnej

ziemniak

WIORiN w Wielkopolsce w dniu 31 marca 2017 r. zorganizował w Nowych Skalmierzycach, powiat Ostrów Wielkopolski seminarium na temat higieny fitosanitarnej.

Motywacją do tego przedsięwzięcia były sugestie, wynikające z kilku tez formułowanych przez członków misji DG SANTE, którzy podczas ostatniego audytu w obszarze zdrowia polskich ziemniaków, weryfikowali możliwości złagodzenia rygorów obowiązujących polskie firmy dostarczające ziemniaki na rynek Unii Europejskiej. 

W Wielkopolsce audyt odbył się w dniach 2 i 3 marca br. i obejmował m.in. ocenę kompetencji urzędu i inspektorów fitosanitarnych realizujących zadania w zakresie nadzorowania zdrowia ziemniaków, a także stan przygotowania producentów i dystrybutorów ziemniaków do wprowadzania ich na rynek innych krajów Unii Europejskiej. Misja była odpowiedzią na wniosek polskiego rządu skierowany do Komisji Europejskiej, o zniesienie części wymogów nałożonych wcześniej na naszych producentów i eksporterów ziemniaków. Wymogi te wynikały ze stwierdzania w Polsce występowania dwóch bakterii groźnych dla upraw ziemniaka – Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Cms), powodującej bakteriozę pierścieniową ziemniaka oraz Ralstonia solanacearum (Rs), powodującej chorobę zwaną śluzakiem ziemniaka. Poza ziemniakami, bakteria Rs poraża ponad 200 gatunków roślin należących do 50 rodzin botanicznych, a wśród zagrożonych gatunków jest wiele roślin ozdobnych, m.in. róże i pelargonie.

Jednym z podstawowych sposobów ograniczenia rozprzestrzeniania się w/w bakterii jest wdrożenie przez producentów ziemniaków i przedsiębiorców dostarczających bulwy do handlu lub przerobu, tzw. „protokołu higienicznego”. Protokół higieniczny to sformalizowany spis zasad i działań fitosanitarnych oraz wymogów związanych ze stosowaniem odpowiednich środków dezynfekujących, posiadających potwierdzone naukowo zdolności skutecznego niszczenia wymienionych bakterii.

Współorganizowane przez WIORiN seminarium miało na celu podniesienie świadomości i wiedzy wśród profesjonalnych wielkopolskich producentów ziemniaka, roślin warzywnych i ozdobnych. 

Wprowadzenia do zajęć seminaryjnych dokonał i dyskusję moderował Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa Adam Błochowiak, a referaty wygłosili:

  • mgr Stanisław Stobiecki – ekspert z zakresu chemicznych środków ochrony roślin, właściciel firmy STO Konsult z Jaworzna – „Higiena fitosanitarna jako ważny element integrowanej ochrony roślin” oraz „Huwa San TR 50 jako biocyd i stymulator”,
  • prof. dr hab. Leszek Orlikowski z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach – „Wspomaganie produkcji warzyw gruntowych i szklarniowych – zapobieganie zagrożeniom bakteryjnym, grzybowym i wirusowym” oraz „Huwa San TR 50 w uprawie roślin ozdobnych”,
  • dr inż.  Tomasz Lenartowicz z Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej – „Huwa San TR 50 w produkcji ziemniaków”.  

Spotkanie było adresowane do profesjonalnych producentów ziemniaków, roślin warzywnych, w tym pod osłonami, roślin ozdobnych, w tym róż, a także do właścicieli szkółek materiału sadowniczego i ozdobnego z Wielkopolski. W seminarium wzięło udział 80 osób.Preparat Huwa San TR 50 posiada rejestrację Ministra Zdrowia jako biocyd mający bardzo liczne zastosowania w higienie sanitarnej i przy produkcji żywności.

Źródło: WIORiN Poznań