Rząd zajmie się przepisami o uboju zwierząt

mięso

Jak wynika z projektu noweli ustawy o ochronie zwierząt, którym w dniu 20 czerwca ma zająć się rząd, wojewódzcy lekarze weterynarii mają organizować szkolenia dla personelu zajmującego się ubojem zwierząt, tak by przy uśmiercaniu zwierząt nie powodować u nich niepotrzebnego bólu.

Projekt noweli wdrażać będzie do polskiego prawa przepisy unijnego rozporządzenia dotyczącego ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania.

Rozporządzenie to stanowi, że podczas uśmiercania zwierząt oszczędza się im wszelkiego niepotrzebnego bólu, niepokoju lub cierpienia. Podmioty gospodarcze zajmujące się ubojem zwierzą np. rzeźnie muszą utrzymywać zwierzęta w czystości, czy przetrzymywać je w sposób uwzględniający ich zwykłe zachowanie. Takim zwierzętom muszą być stworzone też warunki, w których nie cierpią z powodu przedłużającego się braku pokarmu lub wody.

Unijne rozporządzenie określa też szczegółowe zasady dotyczące krępowania i ogłuszania zwierząt, w tym szkoleń osób uczestniczących w tych procedurach i odpowiedniego utrzymania i konserwacji urządzeń. Rozporządzenie przewiduje stosowanie różnych metod dla różnych zwierząt. Przepisy wymagają
w szczególności, aby ogłuszone zwierzęta pozostały nieprzytomne do śmierci, z wyjątkiem zwierząt poddawanych ubojowi według szczególnych metod wymaganych przez obrzędy religijne, pod warunkiem że ubój ma miejsce w rzeźni.

Ministerstwo rolnictwa poinformowało, że projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt m.in. oprócz ujednolicenia terminologii ustawy i rozporządzenia, wskaże organy właściwe do nadzoru nad stosowaniem przepisów rozporządzenia oraz ustanowi sankcji karnych za ich nieprzestrzeganie.

Projekt przewiduje, by szkolenia personelu biorącego udział w uśmiercaniu i działaniach związanych
z uśmiercaniem zwierząt prowadził wojewódzki lekarz weterynarii właściwy dla miejsca prowadzenia szkolenia. Wojewódzki lekarz weterynarii będzie mógł upoważnić inne podmioty do prowadzenia takich szkoleń.

Unijne przepisy mówią o tym, że "uśmiercanie i działania związane z uśmiercaniem są przeprowadzane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiedni poziom kwalifikacji, nie powodując u zwierząt jakiegokolwiek niepotrzebnego bólu, niepokoju lub cierpienia". Osoby, które dokonują uboju zwierząt poza rzeźnią do własnej konsumpcji nie muszą odbywać szkolenia w tym zakresie. W projekcie noweli czytamy jednak, że powiatowy lekarz weterynarii będzie mógł organizować bezpłatne szkolenia dla takich osób.

"W zakresie uboju niepoprzedzonego ogłuszeniem (tzw. uboju rytualnego) projekt ustawy nie zawiera żadnych uregulowań, w związku z tym będą stosowane w tym zakresie wprost przepisy rozporządzenia nr 1099/2009, które w art. 4 ust. 4 dopuszczają odstępstwo od nakazu uśmiercania zwierząt wyłącznie po uprzednim ogłuszeniu w przypadku zwierząt poddawanych ubojowi według szczególnych metod wymaganych przez obrzędy religijne, pod warunkiem, że ubój odbywa się w rzeźni" – dodało ministerstwo.

Zgodnie ze zgłoszoną do projektu autopoprawką, kto będzie zabijał, uśmiercał bądź dokonywał uboju zwierząt niezgodnie z prawem będzie podlegał karze pozbawienia wolności do lat 3.

Źródło: PAP