Rusza nabór!

1100px x 733px – Projekt bez tytułu — kopia (10)

Od 2 do 31 stycznia rusza kolejny nabór wniosków z działania "Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej". O pomoc można się ubiegać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Pomoc przyznaje się rolnikowi na operacje polegające na wykonaniu ogrodzenia chlewni albo na utworzeniu lub zmodernizowaniu niecki dezynfekcyjnej funkcjonalnie związanej z chlewnią, położonych na obszarach wymienionych w części I, II lub III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej 2014709UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń (ASF) w niektórych państwach członkowskich.

Uznaje się, że chów lub hodowla świń jest prowadzona w gospodarstwach na obszarach, wyszczególnionych w ww. częściach załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014709UE z dnia 9 października 2014 r., jeżeli siedziba stada świń znajduje się na tym obszarze, zgodnie z rejestrem zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 546).

Szczegółowa informacja w zakresie obszarów objętych wsparciem znajduje się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii pod linkiem: https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/asf-w-polsce

O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów z dokładnością do trzech miejsc po przecinku, przyznanych na podstawie następujących kryteriów wyboru

a) jeżeli średnia liczba świń w stadzie wynosi

· od 300 do 800 świń – przyznaje się od 2 do 6 punktów, przy czym 6 punktów przyznaje się w przypadku gdy liczba świń jest równa 800, a dla pozostałych wartości proporcjonalnie mniej, aż do 2 punktów dla wartości równej 300,

· od 800 do 1200 świń – przyznaje się od 2 do 6 punktów, przy czym 6 punktów przyznaje się w przypadku gdy liczba świń jest równa 800, a dla pozostałych wartości proporcjonalnie mniej, aż do 2 punktów dla wartości równej 1200,

· powyżej 1200 świń – przyznaje się 2 punkty;

b) jeżeli operacja dotyczy niecki dezynfekcyjnej – przyznaje się 2 punkty.

Kolejność przysługiwania pomocy ustala się na podstawie danych zawartych w 1) rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, o którym mowa w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, dostępnych w tym rejestrze na dzień złożenia Wniosku; 2) kosztorysie inwestorskim lub kopii projektu budowlanego dotyczących niecki dezynfekcyjnej, dołączonych do Wniosku.

Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowalnych operacji w wysokości do 80% kosztów kwalifikowalnych. Przyznaje się ją na podstawie umowy o przyznaniu pomocy zawieranej przez dyrektora oddziału regionalnego Agencji i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi maksymalnie na jednego Beneficjenta 100 tys. zł.

Dane: ARiMR

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin