Rozmowy polsko-sudańskie

rozmowy polsko-sudanskie
  • Rozwój współpracy w sektorze rolnym
  • Memorandum o współpracy

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski przyjął 26 lutego 2020 r. ministra stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Republiki Sudanu Omera Gamara Eldina Ismaila. 

Spotkanie zrealizowane zostało z inicjatywy strony sudańskiej, w ramach dwustronnych konsultacji politycznych i miało na celu omówienie możliwości nawiązania bardziej intensywnych relacji w dziedzinie rolnictwa.

Minister Jan Krzysztof Ardanowski przybliżył delegacji sudańskiej uwarunkowania produkcji rolnej w Polsce i przyznał, że rozwój współpracy zależy przede wszystkim od wzajemnego poznania potrzeb i potencjału obu stron.  

Strona sudańska wyraziła wolę zacieśnienia relacji gospodarczych z Polską, w tym w szczególności w dziedzinie rolnictwa. Obie strony zgodnie przyznały, że jednym z głównych obszarów współpracy dwustronnej, poza działaniami na rzecz zwiększenia wymiany handlowej, powinny być polskie inwestycje w sudański sektor rolny, umożliwiające wykorzystanie rzeczywistych możliwości w zakresie produkcji rolnej.   

Wyrazem obustronnego zainteresowania rozwojem kontaktów dwustronnych jest podpisanie Memorandum o Porozumieniu między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Rolnictwa i Zasobów Naturalnych Republiki Sudanu w sprawie współpracy w dziedzinie rolnictwa, które zakłada m.in. wspieranie handlu artykułami rolno-spożywczymi poprzez rozwój relacji biznesowych oraz wymianę doświadczeń i informacji w dziedzinie rolnictwa i przetwórstwa rolnego.

Republika Sudanu, z racji położenia geograficznego i posiadanych portów nad Morzem Czerwonym, jest ważnym partnerem dla podmiotów zainteresowanych rozwijaniem współpracy gospodarczej z krajami regionu Afryki Północno-Wschodniej.

Źródło/Fot.: MRiRW