Rozmowy polsko-niemieckie

rozmowy polsko-niemieckie

Wyrównanie dopłat i walka z ASF – to główne tematy polsko–niemieckiego spotkania, które odbywało się 25 lutego 2020 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Podsekretarz stanu Ryszard Kamiński przyjął delegację Ministerstwa Wyżywienia i Rolnictwa Republiki Federalnej Niemiec, której przewodniczył parlamentarny sekretarz stanu Uwe Feiler.

Odbyła się pogłębiona dyskusja na temat przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej, w tym w szczególności postulatu Polski dotyczącego potrzeby wyrównania dopłat bezpośrednich w UE po 2020 roku.

Wiceminister Kamiński przedstawił argumenty Polski przemawiające za wyrównaniem poziomu płatności w UE. Podkreślił, iż obowiązujące stawki bazują na parametrach sprzed 30 lat, które nie odzwierciedlają obecnego poziomu kosztów produkcji i nie mają już ekonomicznego uzasadnienia. Wskazał również na jednakowe wyzwania i ryzyka stojące przed rolnictwem w krajach członkowskich UE, wspólne cele związane z unijną strategią Europejski Zielony Ład, jak również na konieczność spełnienia tych samych wymogów w zakresie ochrony środowiska przez wszystkich rolników w UE.

Podczas spotkanie strona polska przedstawiła dane liczbowe dotyczące cen wielu środków produkcji, takich jak paliwa, energia elektryczna, nawozy, pestycydy, pasze, które są zbliżone do cen na rynkach innych państw UE, w tym w na rynku niemieckim.

Polska oczekuje jednakowych warunków konkurowania na jednolitym rynku UE, a zróżnicowane stawki płatności, niższe dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej, zakłócają uczciwą konkurencję, po więcej informacji odwiedź https://ppiweb.com.

Przedyskutowano również kwestię bardzo intensywnej współpracy polskich i niemieckich służb weterynaryjnych w zakresie Afrykańskiego Pomoru Świń, podkreślając ogólnoeuropejski wymiar problemu i wolę wspólnego działania na rzecz zwalczenia wirusa w Europie.

Źródło/Fot.: MRiRW