Rozmowy polsko-białoruskie

nowezzzzz45

30 września w Poznaniu, podczas Międzynarodowych Targów Wyrobów Spożywczych POLAGRA FOOD odbyło się VIII posiedzenie polsko-białoruskiej grupy roboczej ds. współpracy w dziedzinie rolnictwa.

Przewodniczyli im: sekretarz stanu Szymon Giżyński i zastępca ministra rolnictwa i żywności Republiki Białorusi Iwan Smilgiń.

Posiedzenie przebiegało w dobrej atmosferze. Omówione zostały najważniejsze zagadnienia z zakresu polsko-białoruskiej współpracy w dziedzinie rolnictwa. Wiceministrowie wyrazili zadowolenie z dotychczasowych relacji w dziedzinie rolnictwa pomiędzy naszymi krajami. Wiceminister Szymon Giżyński podkreślił znaczenie tej współpracy dla rozwoju polsko-białoruskich relacji dwustronnych. Jak zaznaczył, świadczą o tym, m.in. intensywność realizowanych spotkań na szczeblu przedstawicieli kierownictwa resortów rolnictwa Polski i Białorusi, systematyczna organizacja posiedzeń grupy roboczej ds. współpracy w rolnictwa, a także szeroko omawiana tematyka spraw rolnych w ramach Wspólnej Polsko-Białoruskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej.

Wiceministrowie podkreślili konieczność pogłębiania kontaktów, w celu wykorzystania w pełni potencjału współpracy w sektorze rolnym pomiędzy Polską i Białorusią.

Polski wiceminister z zadowoleniem odnotował konstruktywny charakter współpracy służb weterynaryjnych oraz fitosanitarnych obu krajów. W tym kontekście, Główny Lekarz Weterynarii Bogdan Konopka podziękował partnerom białoruskim za zniesienie ograniczeń w imporcie wprowadzonych w związku z wystąpieniem atypowego przypadku BSE na terenie województwa dolnośląskiego.

Jednocześnie Główny Lekarz Weterynarii RP ponowił najważniejsze postulaty w zakresie dostępu do rynku białoruskiego dla produktów pochodzenia zwierzęcego z Polski, tj. uznanie regionalizacji i zniesienie ograniczeń nałożonych przez Białoruś w związku z wystąpieniem w Polsce ASF.

W odpowiedzi, strona białoruska zobowiązała się, że do końca 2019 r. rozważy możliwość zniesienia zakazu importu pasz pochodzenia roślinnego z pięciu województw. Ponadto, potwierdziła brak zakazu wwozu z terytorium Polski karm i dodatków do karm podanych obróbce termicznej dla kotów i psów, z wyłączeniem takich, które zawierają surowiec pochodzenia wieprzowego.

Omawiając kwestie wymiany handlowej strony odnotowały wzrost wartości obrotów artykułami rolno-spożywczymi pomiędzy Polską i Białorusią. Sekretarz stanu Szymon Giżyński podkreślił, że potencjał wzajemnego handlu jest nadal nie w pełni wykorzystany. Jednocześnie, wyraził nadzieję, że zniesienie ograniczeń w eksporcie niektórych polskich towarów rolno-spożywczych na Białoruś przyczyni się do zwiększenia wartości wzajemnej wymiany handlowej. Ponadto, przedstawiciel Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przedstawił dotychczasowe oraz planowane działania strony polskiej w zakresie promocji polskiej żywności na rynku białoruskim. Poinformował również o wydarzeniach wystawienniczo-targowych branży rolno-spożywczej organizowanych w Polsce w bieżącym oraz nadchodzącym roku.

Ważnym elementem posiedzenia było podpisanie Umowy między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Rolnictwa i Żywności Republiki Białorusi dotyczącej zwalczania wścieklizny na terytorium Republiki BiałorusiJest to już trzecia umowa podpisana przez polski resort rolnictwa ze stroną białoruską w tym zakresie. Podpisując umowę, Wiceministrowie Szymon Giżyński oraz I. Smilgiń podkreślili praktyczne znaczenie kontynuacji współpracy dotyczącej zwalczania wścieklizny w strefie buforowej na terytorium Białorusi, wzdłuż granicy z Polską.

Republika Białorusi jest jednym z głównych rynków dla polskiego eksportu rolno-spożywczego w grupie krajów pozaunijnych. Polska odnotowuje wysokie dodatnie saldo w obrocie artykułami rolno-spożywczymi z Białorusią. Wartość wyeksportowanych z Polski produktów rolno-spożywczych w pierwszym półroczu 2019 roku wyniosła 140,9 mln EUR (wzrost w stosunku do analogicznego okresu 2018 r. o 6%).

Źródło: MRiRW