Rolnictwo zrównoważone priorytetem

pole uprawne

Stosowanie dobrych praktyk w ochronie roślin to pierwszy krok do zrównoważonej produkcji rolnej – wskazują przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin. Przygotowali raport "Cel: rolnictwo zrównoważone", który zawiera działania podejmowane przez producentów środków ochrony roślin na rzecz promocji odpowiedzialnego i nowoczesnego rolnictwa w Polsce.

W 2015 r. wszystkie kraje zgodziły się, że współczesny porządek świata wymaga  przekształceń. ONZ przyjęło program działań definiujący model zrównoważonego rozwoju na poziomie globalnym. Przedsięwzięcie to ma charakter bezprecedensowy. Nigdy wcześniej przywódcy nie zobowiązali się do współpracy  w ramach tak szerokiej i powszechnej agendy. Ma ona zostać wdrożona do 2030 r. i przyczynić się do budowy bardziej zrównoważonej przyszłości, a szczególnie do minimalizacji nierówności społeczno-ekonomicznych, wsparcia rozwoju przy ograniczeniu wpływu na środowisko naturalne.  Działania producentów środków ochrony roślin wpisują się w wiele obszarów zrównoważonego rozwoju.

Zrównoważenie rolnictwa, czyli wszystkich procesów produkcyjnych, finansowych, prawnych i społecznych koniecznych dla wyprodukowania żywności, nie jest prostym przedsięwzięciem. Dlatego wymaga zaangażowania państwa, przedsiębiorców, uniwersytetów oraz instytutów naukowych. Taka kooperacja przyniesie wymierne efekty. Według szacunków Międzynarodowego Instytutu Badań nad Polityką Żywieniową, innowacje w obszarze rolnictwa mogą do 2050 r. dostarczyć o 67% więcej żywności w cenach niższych o 50%. To pokazuje, jak wielkie możliwości wpływu na rozwój świata ma branża rolna – a tym samym wszystkie dziedziny wspierające produkcję żywności, w tym środki ochrony roślin. Branża środków ochrony roślin przywiązuje bardzo dużą wagę do tego, w jaki sposób stosowane są oferowane przez nią produkty. Dlatego dokłada wszelkich starań, aby szerzyć wiedzę na temat odpowiedzialnego ich aplikowania. Branża stale wspomaga rolników, wdrażając innowacje, które zwiększają bezpieczeństwo stosowania preparatów. Między innymi dzięki temu, warzywa i owoce kupowane w kraju są bezpieczne dla zdrowia, o czym zapewniają badania czuwających nad tym instytucji.  Środki ochrony roślin to bowiem jedna z najbardziej kontrolowanych i uregulowanych prawnie gałęzi przemysłu chemicznego.

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin, zrzeszające krajowych i międzynarodowych producentów oraz importerów środków ochrony roślin, w trosce o człowieka i środowisko naturalne prowadzi kampanie informacyjne, edukacyjne i szkoleniowe na temat bezpiecznego stosowania tych preparatów.  Szerzy wiedzę, promuje dobre praktyki i proponuje innowacyjne rozwiązania. Wspiera też działania na rzecz zachowania czystości wód oraz bioróżnorodności. To ważna gałąź naszej działalności, tym bardziej że począwszy od XX w., jak wynika z danych Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), ludzkość utraciła 75% światowej różnorodności w uprawach rolnych. Tymczasem lepsze jej wykorzystanie może przyczynić się do poprawy dostępu do żywności, wzmocnienia środków utrzymania w społecznościach rolniczych oraz powstania bardziej odpornych i zrównoważonych systemów rolniczych.

PSOR w trosce o rozwój inwestuje również w młodych ludzi – prowadzi seminaria na uczelniach wyższych. Firmy zrzeszone w Stowarzyszeniu uczestniczą też w targach i spotkaniach stwarzających rolnikom możliwość poznania nowości technologicznych i sprzętowych. Producenci środków ochrony roślin wspierają działania na rzecz zrównoważonego rolnictwa, nie tylko oferując wysokiej jakości, przebadanie pod kątem skuteczności i bezpieczeństwa produkty. Wspierają także obecnych i przyszłych rolników oferując im bezpłatne szkolenia oraz rozwiązania poprawiające wygodę i bezpieczeństwo stosowania preparatów.

W kwestii rolnictwa zrównoważonego, mamy jeszcze wiele do zrobienia, ale pozytywnie wyróżniamy się na tle innych krajów pod względem integrowanej ochrony roślin. Polega ona na stosowaniu wszystkich dostępnych metod ochrony roślin, w tym na odpowiedzialnym i ekonomicznie uzasadnionym wykorzystywaniu chemicznych środków ochrony roślin w dawkach i terminach optymalnych dla efektywnego zwalczania organizmów szkodliwych dla upraw.

Produkcja wysokiej jakości żywności, w ilości zaspokajającej potrzeby już ponad 7-miliardowej populacji, powinna być prowadzona w sposób minimalnie ingerujący w środowisko naturalne, pozwalający jednocześnie na utrzymanie rentowności gospodarstwa. Od rolników wymaga on stosowania się do zasad dobrej praktyki ochrony roślin. Nasze stowarzyszenie od lat wspiera edukację rolników w tym obszarze.

Żywność w Polsce i Europie jest ściśle kontrolowana. Wyśrubowane normy dotyczące dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin są ustalane tak, aby dawki nawet kilkaset razy wyższe niż określone w przepisach, były dla naszych organizmów bezpieczne. Produkty roślinne poddawane są ścisłej kontroli pod kątem pozostałości.

Wyniki badań EFSA (Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności) udowadniają, że żywność produkowana w krajach Unii Europejskiej spełnia rygorystyczne normy, przez co jest bezpieczna dla konsumentów. Z badań EFSA wynika, że w 2016 roku spośród 83 tysięcy próbek żywności z 28 krajów europejskich w zaledwie 1,6 proc. wykryto przekroczone poziomy pozostałości środków ochrony roślin. Biorąc pod uwagę wielkość i zróżnicowanie produkcji w UE, to dobry  wynik.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin