Reklamuj zgodnie z prawem

ochrona roślin

W związku ze stwierdzaniem licznych naruszeń w zakresie reklamy środków ochrony roślin, przypominamy, że każda jej forma, w tym telewizyjna i radiowa, powinna być zgodna z art. 66 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 1 z późn. zm.).

Prowadząc reklamę środka ochrony roślin pamiętaj:

  • Reklamować wolno wyłącznie środki ochrony roślin, które zostały dopuszczone do obrotu przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
  • Każdej reklamie środka ochrony roślin muszą towarzyszyć czytelne i wyraźnie widoczne na tle całej reklamy zdania: „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu”;
  • Materiały reklamowe lub promocyjne muszą zwracać uwagę na stosowne zwroty i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach, dlatego prowadzący reklamę musi umieścić w reklamie stosowną wzmiankę, np.: „Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie”;
  • W przypadku reklamy radiowej zdania te muszą być wypowiedziane na głos podczas transmisji treści reklamowej. W przypadku reklamy telewizyjnej formuły, w sposób czytelny i wyraźnie widoczny, powinny zostać umieszczone na ekranie podczas trwania emisji reklamy oraz dodatkowo powinny zostać przeczytane przez lektora;
  • Reklama środka ochrony roślin nie może zawierać informacji, które byłyby mylące w odniesieniu do możliwych zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska;
  • Wszystkie użyte w reklamie oświadczenia muszą dać się uzasadnić technicznie;
  • W reklamie nie wolno przedstawiać wizualnie żadnych potencjalnie niebezpiecznych praktyk (takich jak mieszanie lub stosowanie bez odpowiedniej odzieży ochronnej, stosowanie w pobliżu żywności lub stosowanie przez dzieci lub w ich pobliżu).

Podawanie nierzetelnej informacji wprowadzającej w błąd odbiorców przekazu reklamowego oraz niewłaściwe i niepełne informowanie o danym produkcie, mogą mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo stosujących środki ochrony roślin oraz środowisko.

Jednocześnie przypomina się, że za prowadzenie reklamy środków ochrony roślin z naruszeniem art. 66 ww. rozporządzenia nr 1107/2009, przepis art. 75 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2017 r. poz. 50 z późn. zm.) przewiduje karę w postaci opłaty sankcyjnej w wysokości od 5 000 zł do 500 000 zł.

Źródło: PIORiN