Środa, 08 Kwietnia 2020 roku.

Reklamuj zgodnie
z prawem

W związku ze stwierdzaniem licznych naruszeń w zakresie reklamy środków ochrony roślin, przypominamy, że każda jej forma, w tym telewizyjna i radiowa, powinna być zgodna z art. 66 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 1 z późn. zm.).

Prowadząc reklamę środka ochrony roślin pamiętaj:

  • Reklamować wolno wyłącznie środki ochrony roślin, które zostały dopuszczone do obrotu przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
  • Każdej reklamie środka ochrony roślin muszą towarzyszyć czytelne i wyraźnie widoczne na tle całej reklamy zdania: „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu”;
  • Materiały reklamowe lub promocyjne muszą zwracać uwagę na stosowne zwroty i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach, dlatego prowadzący reklamę musi umieścić w reklamie stosowną wzmiankę, np.: „Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie”;
  • W przypadku reklamy radiowej zdania te muszą być wypowiedziane na głos podczas transmisji treści reklamowej. W przypadku reklamy telewizyjnej formuły, w sposób czytelny i wyraźnie widoczny, powinny zostać umieszczone na ekranie podczas trwania emisji reklamy oraz dodatkowo powinny zostać przeczytane przez lektora;
  • Reklama środka ochrony roślin nie może zawierać informacji, które byłyby mylące w odniesieniu do możliwych zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska;
  • Wszystkie użyte w reklamie oświadczenia muszą dać się uzasadnić technicznie;
  • W reklamie nie wolno przedstawiać wizualnie żadnych potencjalnie niebezpiecznych praktyk (takich jak mieszanie lub stosowanie bez odpowiedniej odzieży ochronnej, stosowanie w pobliżu żywności lub stosowanie przez dzieci lub w ich pobliżu).

Podawanie nierzetelnej informacji wprowadzającej w błąd odbiorców przekazu reklamowego oraz niewłaściwe i niepełne informowanie o danym produkcie, mogą mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo stosujących środki ochrony roślin oraz środowisko.

Jednocześnie przypomina się, że za prowadzenie reklamy środków ochrony roślin z naruszeniem art. 66 ww. rozporządzenia nr 1107/2009, przepis art. 75 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2017 r. poz. 50 z późn. zm.) przewiduje karę w postaci opłaty sankcyjnej w wysokości od 5 000 zł do 500 000 zł.

Źródło: PIORiN

 

Artykuły powiązane

Ta strona używa plików cookies polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close