Rada Konsultacyjna przy PIORiN

piorin

22 marca odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Konsultacyjnej. To zespół opiniodawczo-doradczy Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w zakresie zdrowia roślin, zapobiegania zagrożeniom związanym z obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin oraz nadzorem nad wytwarzaniem, oceną, obrotem i stosowaniem materiału siewnego.

Podczas pierwszego spotkania członkowie Rady Konsultacyjnej wybrali spośród swego grona prezydium oraz omówili najważniejsze zagadnienia i kierunki prac.

Przewodniczącą Rady została prof. Bożena Łozowicka – dyrektor Instytutu Ochrony Roślin. Do prezydium wybrano także dwóch zastępców przewodniczącego: Piotra Doligalskiego z Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych oraz Aleksandrę Mrowiec – przedstawiciela Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin. Sekretarzem Rady została Katarzyna Łazucka-Cegłowska ze Związku Szkółkarzy Polskich. W skład Rady wchodzą przede wszystkim branżowe organizacje sektora rolno-spożywczego, organizacje zrzeszające rolników oraz instytuty naukowo-badawcze.

Zadaniem Rady jest przedstawianie opinii i stanowisk w zakresie realizowanych przez Inspekcję zadań, zgłaszanie propozycji zmian oraz nowych rozwiązań systemowych. Powołaniu tego zespołu przyświecała idea m.in. poprawy współpracy pomiędzy PIORiN a rolnikami, przedsiębiorcami rolnymi oraz organizacjami gospodarczymi.

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa swoją działalnością kontynuuje wieloletnią tradycję ochrony roślin w Polsce, zapoczątkowaną już w 1889 roku. Wpisuje się również w ponad 130 letnią tradycję polskiego nasiennictwa. Inspekcja powstała z połączenia w 2002 roku dwóch służb kontrolnych: Inspekcji Ochrony Roślin i Inspekcji Nasiennej. Wykonuje zadania określone przepisami ustawy o ochronie roślin, ustawy o środkach ochrony roślin, ustawy o nasiennictwie oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw.

Zadania realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa mają na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych, eliminację negatywnych skutków wynikających z wymiany handlowej i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad produkcją materiału siewnego w pełni spełniającego wymagania zdrowotnościowe i jakościowe. Kierunki i zakres działań Inspekcji wynikają z bieżących problemów występujących w rolnictwie i mają na celu rozwiązywanie lub ograniczanie ich negatywnych skutków, z korzyścią dla producentów rolnych, eksporterów i importerów.

Ważnym obszarem działalności Inspekcji jest diagnostyka laboratoryjna. Laboratoria  Inspekcji działają w oparciu o wdrożony system zarządzania jakością, a większość z nich uzyskała certyfikat akredytacji PCA na zgodność z normą międzynarodową PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Posiadanie akredytacji stanowi potwierdzenie, że usługi świadczone przez laboratorium reprezentują wysoki standard jakości, uzyskiwany poprzez stosowanie uznanych metod badawczych i nowoczesnego wyposażenia oraz kompetencje i bezstronność personelu, przy zapewnieniu stałej gotowości do współpracy z klientem.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin