Przygotowania do nowej WPR po 2020 r.

uczestnicy spotkania ws. wpr

26 lutego 2020 r. odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu wspierającego prace w zakresie projektowania rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa ze środków europejskich na lata 2021-2027.

Do głównych jego zadań należy wypracowywanie rekomendacji w zakresie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa w ramach Planu strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021–2027 i programów realizujących Umowę Partnerstwa na lata 2021–2027.

Minister Jan Krzysztof Ardanowski, otwierając pierwsze posiedzenie Zespołu, wspomniał przede wszystkich o nowych wyzwaniach, które pojawiają się zarówno w zakresie wspólnej polityki rolnej, jak i polityki spójności.

Mówił też o nich kilka dni temu, na spotkaniu ministrów rolnictwa w Warszawie, unijny komisarz rolnictwa Janusz Wojciechowski. Chodzi szczególnie o włączenie sektora rolnego w działania służące środowisku i klimatowi, poprawę pozycji rolników w łańcuchu rynkowym oraz podniesienie jakości życia na obszarach wiejskich.

– Budżet na WPR  jest jeszcze przedmiotem dyskusji w Brukseli, ale ostatnie ustalenia dają nadzieję, że kwota na rolnictwo będzie wyższa niż zaproponowała to Komisja Europejska w 2018 r. – powiedział Jan Krzysztof Ardanowski. 

Dyskusja była prowadzona wokół realizacji głównych celów wspólnej polityki rolnej:

  • dochody w rolnictwie,
  • środowisko i klimat,
  • rozwój obszarów wiejskich.

Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele resortów, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji pośredniczących, instytucji wdrażających, środowisk naukowych, zespołów wojewódzkich ds. analizy szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich do 2030 roku, przedstawiciele Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Porozumienia rolniczego, samorządu rolniczego, organizacji społecznych, branżowych i pozarządowych.

– Wielkość budżetu unijnego jest ważna dla rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.  Nie mniej ważnym celem dla nas jest sposób wykorzystania środków, ustawienie priorytetów – szef resortu rolnictwa. – Od kilku miesięcy trwają w ministerstwie intensywne prace nad przygotowaniem Krajowego Planu Strategicznego, który pokaże wizję rozwoju polskiego rolnictwa, wpisaną w ramy prawne nowej wspólnej polityki rolnej. Ze względu na trwający jeszcze proces uzgodnień budżetu, nowa polityka rolna wejdzie w życie z pewnym opóźnieniem, co najmniej jednego roku.

– Rolnictwo, którego głównym zadaniem pozostanie gwarantowanie bezpieczeństwa żywnościowego jest coraz częściej przedmiotem niezrozumiałych ataków ze strony niektórych organizacji społecznych. To niebywałe, że sektor, który dba o przyrodę i zwierzęta  jest ostatnio tak bardzo atakowany – powiedział minister Ardanowski.

Dalszą część spotkania prowadził podsekretarz stanu Ryszard Kamiński. Omówiono wyniki prowadzonych w resorcie prac analitycznych i koncepcyjnych, związanych z Planem strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021–2027. Koncentrują się one na diagnozie sektora rolno-spożywczego w Polsce, analizach SWOT, potrzebach oraz rozważanych interwencjach.

Uczestnicy spotkania zwracali m.in. uwagę na coraz większe wymagania kierowane wobec sektora rolnego, podnoszące koszty produkcji, oraz złożoność tej polityki. Wnioskowali o uproszczenie i zmniejszenie liczby wymagań adresowanych do beneficjentów. Były też głosy domagające się większej dbałości o środowisko i klimat oraz rozwój rolnictwa ekologicznego.

Podkreślano także aspekt regionalny w planowaniu polityki rolnej, by działania lepiej dopasować do struktur danego regionu w tym np. małych gospodarstw. Gospodarowanie wodą pojawiło się jako głos w dyskusji zarówno od strony rolników jak i organizacji pozarządowych.

Wiceminister Kamiński w posumowaniu konferencji zapowiedział dalsze etapy dyskusji i konsultacji społecznych skoncentrowane na wybranych szczegółowych tematach polityki rolnej.

Źródło/Fot.: MRiRW