Programowanie działań publicznych na rzecz rozwoju wsi

spotkanie mrirw

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie poświęcone programowaniu działań publicznych na rzecz rozwoju wsi, współfinansowanych ze środków wspólnotowych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej (2021-2027).  

W spotkaniu uczestniczył podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki oraz przedstawiciele 16 wojewódzkich Zespołów ds. analizy szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich do 2030 r.

Podczas spotkania zaprezentowano główne założenia Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030, wraz z zasadami jej wdrażania w kontekście środków europejskich na lata 2021-2027. Strategia ta określa kluczowe kierunki rozwoju obszarów wiejskich, rolnictwa i rybactwa w perspektywie do 2030 r., co pozwoli właściwie zaadresować zakres interwencji publicznych finansowanych ze środków krajowych i unijnych (głównie ze środków Wspólnej Polityki Rolnej, polityki spójności i Wspólnej Polityki Rybołówstwa).

Przedstawiciel Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej przedstawił organizację i stan prac nad Krajowymi i Regionalnymi Programami Operacyjnymi na lata 2021-2027 współfinansowanymi ze środków polityki spójności.

Przedstawiciele resortu rolnictwa zaprezentowali nowe zasady i uwarunkowania programowania rozwoju obszarów wiejskich ze środków Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2027, a także główne założenia programowania rozwoju obszarów wiejskich ze środków europejskich na lata 2021-2027. Omówione zostały możliwości jakie dają propozycje legislacyjne w zakresie głównych polityk UE na nowy okres programowania i priorytetowe kierunki działań publicznych realizujących potrzeby rozwojowe obszarów wiejskich i sektora rolno-spożywczego.

Podczas spotkania przedstawiono również organizację i stan prac nad Planem Strategicznym WPR 2021-2027 oraz propozycję włączenia w te prace przedstawicieli Zespołów ds. analizy szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich do 2030 r.

Źródło/Fot.: MRiRW