Powołanie dyrektora Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi

nowezzz (6)

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski 7 maja br. powołał Karola Krajewskiego na stanowisko p.o. dyrektora Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi.

Instytut został powołany Zarządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z  dnia 12 kwietnia 2019 r. Przedmiotem jego działania będzie:

  • badanie, popularyzowanie, dokumentowanie i poszerzanie wiedzy na temat kultury mieszkańców obszarów wiejskich, w tym gromadzenie, ewidencjonowanie, przechowywanie, digitalizacja, opracowywanie, udostępnianie i zabezpieczanie materiałów i ich kopii, dotyczących kultury mieszkańców obszarów wiejskich;
  • współpraca z muzeami, jednostkami samorządu terytorialnego, podmiotami tworzącymi system szkolnictwa wyższego i nauki, szkołami rolniczymi prowadzonymi i nadzorowanymi przez ministra właściwego do spraw rolnictwa, a także z innymi organizacjami, instytucjami oraz jednostkami, których zakres działania obejmuje problematykę obszarów wiejskich;
  • popularyzacja dorobku naukowego w zakresie badań nad kulturą mieszkańców obszarów wiejskich w Polsce i zagranicą;
  • inicjowanie, prowadzenie oraz wspieranie projektów naukowo-badawczych, edukacyjnych i akcji społecznych, które dotyczą kultury mieszkańców obszarów wiejskich, a także upowszechnianie ich wyników;
  • kształtowanie postaw patriotycznych wśród mieszkańców obszarów wiejskich;
  • opracowywanie ekspertyz na zlecenie ministra właściwego do spraw rolnictwa w zakresie obszarów wiejskich.

Źródło: MRiRW