Posiedzenie Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa

ardanowski

Minister Jan Krzysztof Ardanowski uczestniczył 18 listopada br. w posiedzeniu Rady Ministrów Rolnictwa UE. Ministrowie omówili projekt przepisów przejściowych, które umożliwią realizację wypłat dla rolników na obecnych zasadach w 2020 r. i 2021 r.

Dla Polski istotne jest, aby w okresie przejściowym państwa członkowskie mogły realizować nadal swoją strategię m.in. w zakresie wykorzystania możliwości, jakie daje przesunięcie środków między filarami WPR.  

– Polska bardzo mocno opowiada się za pełnym wyrównaniem płatności bezpośrednich w następnym okresie programowania 2021-2027. Nie ma już żadnych powodów, by utrzymywać zróżnicowanie historyczne między krajami Europy zachodniej a Europy środków-wschodniej – powiedział podczas swojego wystąpienia minister Ardanowski.

– Biorąc pod uwagę stopień zaawansowania prac nad nowymi ramami WPR, wydaje się, że jeden rok okresu przejściowego jest niewystarczający, byśmy nie musieli do tego wracać znowu za rok, dlatego jesteśmy również za tym, żeby ten okres zadekretować na dwa lata – zaznaczył szef polskiego resortu rolnictwa.

Polska chce mieć ponadto elastyczność w zakresie obecnego maksymalnego poziomu środków, które można przesunąć pomiędzy filarami, w tym również z filaru II do filaru I, tj. poziomu 25%. Takie podejście byłoby zgodne z nowym modelem realizacji, który przewiduje objęcie obu filarów jednym planem strategicznym. Oczekujemy również kontynuowania obecnych przejściowych płatności krajowych.

Ponadto ministrowie omówili również propozycję prezydencji fińskiej by w zakresie wymagań klimatyczno-środowiskowych ustalić jeden wskaźnik procentowego udziału finansowania tych działań z budżetu całego WPR.

– Rolnictwo jest częścią rozwiązania problemów klimatycznych a nie, jak niektórzy próbują sugerować, przyczyną problemów klimatycznych. Wspólna polityka rolna UE odpowiada także za dochody rolników, za bezpieczeństwo żywnościowe Europy, za jakość życia na obszarach wiejskich, nie tylko za sprawy klimatu – powiedział minister Ardanowski.

W opinii polskiego ministra określanie wskaźnika finansowego ambicji klimatycznych dla rolnictwa wobec braku uzgodnień co do ram finansowych jest przedwczesne.

– W zakresie proponowanych działań należy dać elastyczność państwom członkowskim by kształtowały działania wobec klimatu z uwzględnieniem warunków krajowych np. wsparcia dla wapnowania gleb w krajach, gdzie jest duży udział gleb kwaśnych – podkreślił w swoim wystąpieniu szef polskiego resortu rolnictwa i zaznaczył, że dla Polski sprawą ważną jest sytuacja małych gospodarstw.

– Jestem przekonany, że należy wspierać takich rolników, czyli wyłączyć małe gospodarstwa z kontroli warunkowości. To w żaden sposób nie ogranicza naszych ambicji środowiskowych, a jednocześnie absolutnie zmniejsza koszty administracyjne WPR. Jest również elementem uproszczenia WPR – powiedział minister Ardanowski.

Podczas posiedzenia Polska przedstawiła problem nadmiernego importu kukurydzy z Ukrainy, który wjeżdża na obszar naszego kraju i wpływa negatywnie na polski rynek zbóż. Rolnicy w Polsce mają problemy ze sprzedażą swoich zbóż, ponadto uzyskiwane ceny są niskie. W ostatnich latach około połowa kukurydzy przywożonej do Polski pochodziła z Ukrainy.

Minister Ardanowski zwrócił się do Komisji o przeanalizowanie problemów związanych z nadmiernym importem kukurydzy na rynek polski oraz informacje, czy według oceny KE, Ukraina stosuje europejskie standardy w zakresie stosowanych środków ochrony roślin w produkcji zboża. Kwestia niekorzystnego wpływu importu zbóż zza wschodniej granicy jest często podnoszona przez Polskę na forum unijnym. Polska zwróciła się również o nieotwieranie nowych preferencji w dostępie do rynku UE w odniesieniu do importu zbóż, w tym kukurydzy. 

Szef polskiego resortu rolnictwa poinformował również ministrów rolnictwa oraz Komisję Europejska o pojawienia się przypadku ASF w nowym regionie Polski, w powiecie wschowskim (woj. lubuskie), czyli w odległości 330 km od poprzednich obszarów występowania choroby. Przedstawił natychmiastowe działania podjęte na tym obszarze przez Inspekcję Weterynaryjną i pozostałe odpowiednie służby.

Na marginesie Rady Ministrów minister J. K. Ardanowski spotkał się z ministrami rolnictwa państw Bałtyckich: Litwy, Łotwy oraz Estonii. Ministrowie dyskutowali o potrzebie zapewnienia finansowania rolnictwa w okresie przejściowym do nowej perspektywy na obecnych zasadach i zagwarantowaniu odpowiednich środków w budżecie UE. Minister Ardanowski podkreśli, że w ramach uproszczenia WPR należy wyłączyć małe gospodarstwa z warunkowości dopłat bezpośrednich na obecnych zasadach.

Źródło/Fot.: MRiRW