Posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. ASF

W dniu 17 sierpnia w MRiRW odbyło się 10. posiedzenie Międzyresortowego Zespołu do spraw łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Omówiono aktualną sytuację epizootyczną dotyczącą występowania ASF w kraju i państwach ościennych, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji na Ukrainie, Białorusi i w Czechach.

Do tej pory w Estonii odnotowano 26 ognisk ASF, w tym 2 w tym roku oraz 2278 przypadków ASF u dzików,
w tym 426 w tym roku. Na Łotwie odpowiednio 49 ognisk, w tym 4 w br. i 2333 przypadki, w tym 567 w br.
Na Litwie 57 ognisk, w tym 19 w br. i 946 przypadków u dzików, w tym 487 w br. Ukraina przekazała informację
o 81 ogniskach, w tym 7 w tym roku oraz 120 przypadków u dzików, w tym 9 w br. ASF pojawił się również
w Rumunii, gdzie zidentyfikowano 2 ogniska ASF. Natomiast w Czechach wystąpiło 90 przypadków ASF
u dzików.

W opinii Państwowego Instytutu Weterynarii-PIB potwierdzenie wystąpienia przypadków ASF u dzików na terenie Republiki Czeskiej jest wysoce niekojące i potwierdza możliwość istotnego „skoku” wirusa do nowego, znacznie oddalonego, rejonu Europy. Niepokojąca jest również sytuacja na Ukrainie, ponieważ nie jest tam prowadzony ani odstrzał redukcyjny, ani sanitarny dzików. Nie ma również identyfikacji i skutecznej utylizacji padłych dzików. Sporadycznie odnajdywane w środowisku sztuki są zakopywane bez użycia środków dezynfekcyjnych. Naukowcy z PIW-PIB uważają, że jeśli nie zostaną podjęte w tym kraju działania w zakresie zwalczania ASF, ze względu
na migracje dzików nie będzie możliwości wyeliminowania tej choroby w Polsce.

Podczas spotkania zostały przedstawione działania legislacyjne podjęte w związku z ASF. Najważniejszy w tym zakresie akt prawny, to podpisana 2 bm. przez prezydenta RP ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Ustawa oczekuje na publikację, która najpóźniej nastąpi 22 bm. i wejdzie w życie 14 dni od ogłoszenia. Wprowadzane ustawą zmiany dotyczą w szczególności usprawnienia wykonywania odstrzału sanitarnego dzików na obszarach zagrożonych ASF, możliwości wydania w sytuacjach wyjątkowych przy zwalczaniu choroby zakaźnej zwierząt, przez powiatowego lekarza weterynarii lub wojewodę zakazu utrzymywania, chowu lub hodowli zwierząt z gatunków wrażliwych. Precyzują także obowiązki dotyczące wykładania mat dezynfekcyjnych, które będą musiały być utrzymywane w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego.

Główny Lekarz Weterynarii poinformował, że 2710  gospodarstw, w których utrzymywane jest ok. 35,2 tys. świń nie będzie w stanie spełnić wymagań bioasekuracji, zawartych w trzeciej edycji Programu biosaekruacji, która weszła w życie 15 lipca br. Posiadacze tych świń złożyli do powiatowego lekarza weterynarii stosowne oświadczenia. Świnie muszą zostać poddane ubojowi lub zabiciu po przeprowadzeniu kontroli powiatowego lekarza weterynarii, a ich właściciele będą mogli skorzystać z programu rekompensat z tytułu zaprzestania dalszej produkcji. Najwięcej oświadczeń złożono w woj. lubelskim – 1351 na liczbę 17 701 świń. W woj. mazowieckim – 447 oświadczeń na 6 663 świń i w województwie podlaskim – 912 oświadczeń na 10 827 świń.


Uczestnicy posiedzenia

Podczas posiedzenia Zespołu przedstawiciele Ministra Spraw Zagranicznych, Ministra Energii, Ministra Obrony Narodowej, Policji, Straży Granicznej, Inspekcji Transportu Drogowego, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Krajowej Administracji Skarbowej, Głównego Inspektoratu Sanitarnego przedstawiali informacje dotyczące stanu realizacji Rekomendacji Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Przedstawiciele Ministra Środowiska oraz Polskiego Związku Łowieckiego informowali o stanie redukcji dzików. Zgodnie z rekomendacją Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego do 30 listopada 2017 r. populacja dzików ma zostać zredukowana do poziomu 0,1 osobnika na km kw. na terenie kraju na wschód od Wisły oraz maksymalnie wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych (w odległości 25-35 km). W pozostałej części kraju, ze szczególnym uwzględnieniem parków narodowych, do poziomu 0,5 osobnika na km kw. Redukcja populacji dzików realizowana jest w ramach planowanej gospodarki łowieckiej oraz odstrzałów sanitarnych.

Przedstawiono również rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne (Dz. U. poz. 1487), z dnia 1 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych (Dz. U. poz. 1486), z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz (Dz. U. poz. 1485) oraz z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych (Dz. U. poz. 1484).

Na podstawie przedstawionych informacji zostanie przygotowany do końca miesiąca raport, który następnie zostanie przekazany premier Beacie Szydło.

Źródło: MRiRW