Poprawki do ustawy o mikroorganizmach

kukurydza pole

Senat zaproponował doprecyzowujące poprawki do ustawy o mikroorganizmach. Ustawa ta zakłada zwiększenie bezpieczeństwa zdrowia ludzi i środowiska przez wprowadzenie mechanizmów umożliwiających skuteczną kontrolę i ewentualne ograniczanie upraw GMO.

Powodem nowelizacji ustawy była skarga Komisji Europejskiej, która zarzuciła Polsce nierealizowanie unijnej dyrektywy dotyczącej upraw GMO. Sprawa trafiła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W październiku 2014 roku, Trybunał wydał wyrok stwierdzając, że Polska uchybiła zobowiązaniom wynikającym z dyrektywy. Dotyczyło to braku ustanowienia obowiązku powiadomienia władz o lokalizacji upraw GMO, braku rejestru tych upraw i braku podawania do wiadomości, gdzie takie uprawy znajdują się.

Senackie komisje: środowiska oraz rolnictwa, zaproponowały cztery poprawki o charakterze legislacyjnym, zgłoszone przez Biuro Legislacyjne Senatu. Prace nad ustawą trwają od marca 2017 roku, przez Sejm została ona uchwalona 8 lutego 2018 r.

Rządowy projekt ustawy został zmieniony podczas prac parlamentarnych. Z projektu usunięto m.in. przepisy wprowadzające strefy w przypadku prowadzenia upraw GMO, zastępując je przepisami nakazującymi wpisywanie upraw GMO do rejestru takich upraw. Zwiększeniu uległa również minimalna odległość lokalizacji planowanej uprawy GMO do obszarów chronionych – z 3 do 30 km. Zwiększono również do 30 km obszar, na którym rolnik zamierzający uprawiać GMO, musi konsultować się z właścicielami nieruchomości lub pszczelarzami z tego terenu. Ponadto, zostały dodane przepisy obligujące ministra środowiska do zasięgania opinii rady powiatu, gminy oraz sejmik województwa w sprawie planowanej uprawy GMO.

Obecnie w UE jest dopuszczone do uprawy 8 odmian kukurydzy genetycznie modyfikowanej. Ustawa wprowadza kontrole upraw GMO – ma ich być 3 tys. rocznie. Nowelizowana ustawa, wobec naruszających przepisy, przewiduje grzywny i kary pozbawienia wolności od trzech miesięcy do 12 lat w zależności od przewinienia.

Teraz ustawa trafi do Sejmu, który ustosunkuje się do poprawek zaproponowanych przez Senat.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin