Pomoc po ASF

finanse

60 tys. zł dla rolników z terenów objętych afrykańskim pomorem świń (ASF) na "Restrukturyzację małych gospodarstw".  Do 28 lipca br. mogą składać w Oddziałach Regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.   

O wsparcie mogą starać się rolnicy, posiadający gospodarstwa rolne o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 10 tys. euro, położone na obszarach objętych ASF, którzy zdecydują się na zaprzestanie chowu i hodowli świń. Żeby ubiegać się o taką pomoc trzeba podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, jako rolnik lub małżonek rolnika, nieprzerwanie przez co najmniej 24 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy (w tym okresie nie można prowadzić innej działalności gospodarczej). Ponadto o takie wsparcie może starać się rolnik, jeżeli nie przyznano i nie wypłacono mu rekompensaty za nieprzerwane nieutrzymywanie świń w gospodarstwie (art. 57g ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt – Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z 2015 r. poz. 266
i 470 oraz z 2016 r. poz. 1605). Wysokość wsparcia wynosi 60 tysięcy zł (jednak nie więcej niż równowartość 15 tys. euro) i płatna jest w II  transzach – najpierw 80 proc. pomocy, a pozostałe 20 proc.  po realizacji założonej
w biznesplanie inwestycji.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się osobiście, przez upoważnioną osobę lub przesyłką poleconą nadaną
w placówce Poczty Polskiej do dyrektora oddziału regionalnego Agencji, właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa.

Źródło danych: ARiMR