Pomoc dla nowych uczestników systemów jakości

1100px x 733px – Projekt bez tytułu — kopia (14)

Ogłoszony został nabór wniosków o przyznanie wsparcia na przystępowanie do systemów jakości, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020”. O pomoc można ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 28 listopada do 29 grudnia 2017 roku.

Wsparcie ma formę refundacji kosztów kwalifikowalnych poniesionych z tytułu uczestnictwa rolników w krajowych lub unijnych systemach jakości, w wysokości – do 2 tys. euro na gospodarstwo rocznie, przez okres 5 lat od przystąpienia do wybranego systemu jakości.

Do kosztów faktycznie poniesionych, zalicza się wydatki związane m.in. z:

1) kontrolą i certyfikacją w gospodarstwie,

2) składkami na rzecz grupy producentów, jeżeli rolnik jest członkiem takiej grupy,

3) zakupem specjalistycznych publikacji związanych z produkcją prowadzoną w ramach systemu jakości,

4) zakupem specjalistycznych pułapek związanych z prowadzeniem produkcji w ramach integrowanej produkcji roślin.

Wsparcie związane jest z wytwarzaniem następujących produktów:

a) których nazwy zostały wpisane do rejestru gwarantowanych tradycyjnych specjalności,

b) objętych systemem rolnictwa ekologicznego,

c) objętych systemem ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich,

d)  integrowanej produkcji roślin,

e) wytwarzanych zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Jakość Tradycja”,

f) wytwarzanych zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Meat Program”,

g) wytwarzanych zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Pork Quality System”,

h) wytwarzanych zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Assurance for Food Products” – „Tuszki, elementy i mięso z kurczaka, indyka i młodej polskiej gęsi owsianej”,

i) wytwarzanych zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Assurance for Food Products” – „Kulinarne mięso wieprzowe”,

j) wytwarzanych  zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Assurance for Food Products” – „Wędliny”.

Pomoc finansowa, w ramach poddziałania, jest udzielana jako roczna płatność motywująca przez okres 3 lat, przy czym wysokość wsparcia nie będzie mogła przekroczyć limitu określonego dla każdego z systemów i 2 000 euro rocznie na gospodarstwo (w przypadku prowadzenia produkcji w ramach kilku systemów jednocześnie).

Kwoty wsparcia, określone dla poszczególnych systemów jakości, są maksymalnymi stawkami wsparcia dla rolnika, uczestniczącego w danym systemie jakości żywności.

Przystępowanie do uczestnictwa w systemie jakości wiąże się z ponoszeniem dodatkowych kosztów, wynikających z potrzeby wprowadzenia niezbędnych zmian w gospodarstwie oraz poddaniu go niezbędnym kontrolom, zgodnie z określonymi standardami systemu. Wsparcie ma charakter motywacyjny i ma na celu ułatwienie prowadzenia produkcji w nowych warunkach, wymaganych przez określony system jakości. Wsparcie ma na celu także umożliwienie pokrycia dodatkowych kosztów produkcji do momentu, kiedy będą one odzwierciedlone w wyższych cenach produktów na rynku.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin