Podkarpacie z kolejną szkołą rolniczą MRiRW

szkola rolnicza

Minister Jan Krzysztof Ardanowski oraz starosta lubaczowski Zenon Swatek i wicestarosta lubaczowski Paweł Głaz zawarli Porozumienie dotyczące przekazania do prowadzenia szkoły rolniczej w Oleszycach.

Uroczyste podpisanie dokumentu odbyło się w obecności, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Anny Schmidt-Rodziewicz i sekretarza stanu w MRiRW Szymona Giżyńskiego.

Minister Jan Krzysztof Ardanowski wyraził zadowolenie, że kolejna przejmowana, samorządowa szkoła rolnicza aktywnie włączy się w proces przygotowania kadr na potrzeby sektora rolno-spożywczego. Szkoła stanie się elementem istniejącego systemu wiedzy rolniczej, współtworzonego obecnie przez resortowe szkoły rolnicze i instytucje działające na rzecz wdrażania nowoczesnych praktyk oraz innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie.

Szef resortu rolnictwa zwrócił także uwagę na potencjał kadrowo-dydaktyczny szkoły i różnorodne jej doświadczenia w obszarze kształcenia rolniczego. Minister przyznał, że będzie to bardzo przydatne i w bliskiej perspektywie z pewnością przyniesie wymierne korzyści edukacji rolniczej.

Zawarte Porozumienie jest odpowiedzią Ministra Rolnictwa na zgłoszoną w 2019 r. propozycję Powiatu Lubaczowskiego odnośnie przekazania tej szkoły. W związku z tym od 1 stycznia 2021 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi stanie się dla tej szkoły organem prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny. W ten sposób placówka dołączy do krajowej sieci szkół resortowych, a na terenie województwa podkarpackiego będzie już czwartą szkołą prowadzoną przez MRiRW.

Długoletnia tradycja funkcjonowania szkół rolniczych – pozostających pod opieką i nadzorem MRiRW – powoduje, że obok roli edukacyjnej, spełniają one także ważną funkcję środowiskową i społeczną. Często są miejscem różnego rodzaju inicjatyw kulturalno-oświatowych oraz wydarzeń o charakterze patriotycznym, w których uczestniczy społeczność lokalna.

Źródło/Fot.: MRiRW