Pesymizm rolników?

owocowy sad

Rolnicy niekorzystnie ocenili koniunkturę w II półroczu 2017 roku – wynika z badań Głównego Urzędu Statystycznego. W opinii gospodarzy, lepiej nie będzie.

W porównaniu z wynikami poprzedniej edycji badania, rolnicy w II półroczu 2017 r. bardziej pesymistycznie ocenili zarówno ogólną sytuację prowadzonych przez siebie gospodarstw rolnych, opłacalność produkcji rolniczej, jak i zapotrzebowanie na produkty rolne. Jedynie użytkownicy gospodarstw prowadzących chów bydła mlecznego korzystnie ocenili zmiany koniunktury w II półroczu 2017 r. Wśród gospodarstw ukierunkowanych na produkcję rośliną, najmniej pesymistyczne opinie wyrażali rolnicy prowadzący uprawy pod osłonami. Jednak, jak wskazuje GUS, opinie rolników o grudniowej (2017 rok) sytuacji ogólnej gospodarstw rolnych i opłacalności produkcji rolniczej, były pozytywne, przy jednoczesnej negatywnej ocenie popytu na produkty rolne wytwarzane w badanych gospodarstwach rolnych. Ponad 87 proc. rolników oceniło, że ogólna sytuacja ich gospodarstw jest normalna jak na tę porę roku lub dobra. Opinia o dobrej sytuacji gospodarstw rolnych przeważała nad opiniami przeciwnymi o 1,0 p. procentowy.

W przypadku oceny koniunktury w drugiej połowie ubiegłego roku, pesymistyczne opinie rolników różniły się w zależności od formy prawnej gospodarstwa rolnego, powierzchni użytków rolnych, ukierunkowania produkcyjnego gospodarstw rolnych, rodzaju prowadzonych upraw i gatunków i grup użytkowych utrzymywanych zwierząt gospodarskich, a także od wieku i wykształcenia osoby kierującej gospodarstwem rolnym. Najbardziej optymistyczni w swoich ocenach byli użytkownicy gospodarstw rolnych o powierzchni od 20 do 50 ha użytków rolnych, młodzi rolnicy (do 35 lat) oraz osoby prowadzące gospodarstwo rolne nie dłużej niż 5 lat. Najgorzej swoją sytuację oceniali rolnicy prowadzący plantacje drzew i krzewów owocowych oraz chów świń.

Blisko 92 proc. użytkowników wskazało na występowanie barier utrudniających rozwój gospodarstw rolnych. Gospodarze wymieniali tu zbyt niskie ceny wytwarzanych produktów rolnych, zbyt wysokie cen środków produkcji, a także niekorzystne warunki atmosferyczne.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin