Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego

kodeks

Z dniem 1 czerwca 2017 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r.  poz. 935), która wprowadza szereg istotnych zmian w procedurze administracyjnej mających na celu:

 • usprawnienie i przyspieszenie procedur administracyjnych,
 • stworzenie ram dla bardziej partnerskich relacji między obywatelami i administracją,
 • zapewnienie adekwatności kar administracyjnych do naruszenia prawa.

Nowe przepisy k.p.a. dotyczą postępowań administracyjnych wszczętych od dnia 1 czerwca 2017 r.

Szybszemu załatwianiu spraw posłuży między innymi nowy środek zaskarżenia bezczynności organu
i przewlekłości postępowania jakim jest ponaglenie, oraz wprowadzenie, w przypadku decyzji wydanych przez ministra lub Samorządowe Kolegium Odwoławcze, opcjonalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, zamiast którego podmiot może zaskarżyć decyzję bezpośrednio do WSA.

Po wejściu w życie nowelizacji k.p.a. pojawią się również zmiany dotyczące decyzji o przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia (tzw. decyzji kasatoryjnych), takie jak:

 • żądanie zawarte w odwołaniu, aby to organ odwoławczy wyjaśnił wszystkie istotne okoliczności
  i rozstrzygnął sprawę,
 • możliwość wniesienia sprzeciwu (zamiast skargi) od decyzji kasatoryjnej do WSA,
 • obowiązek organu odwoławczego odniesienia się w decyzji kasatoryjnej nie tylko do błędów proceduralnych, ale również zinterpretowanie przepisów prawnych i zawarcie wytycznych w zakresie prawidłowej wykładni tych przepisów.

Od 1 czerwca 2017 r. chcąc przyspieszyć uzyskanie decyzji ostatecznej (zwłaszcza wtedy, gdy decyzja wydana przez organ I instancji jest zgodna z wnioskiem) strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od takiej decyzji. 

Nowelizacja k.p.a. wprowadza w pewnych, wskazanych prawem przypadkach, instytucję milczącego załatwienia sprawy (jeżeli w terminie przewidzianym na załatwienie sprawy organ nie wyda decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie, sprawę tę uważa się za załatwioną zgodnie z wnioskiem strony), a także postępowania uproszczonego, którego celem jest skrócenie czasu załatwienia spraw prostych pod względem faktycznym i prawnym, opartych na pewnym schemacie.

Najważniejsze rozwiązania mające na celu stworzenie partnerstwa pomiędzy administracją, a obywatelami to:

 • mediacja w postępowaniu administracyjnym,
 • nowe zasady ogólne (gwarancje praw stron, w tym zwłaszcza zasada rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości na korzyść strony, zasada pewności prawa, proporcjonalności, bezstronności czy równego traktowania stron),
 • obowiązek informowania o niespełnionych przesłankach zanim wydana zostanie decyzja odmowna.

W celu zapewnienia adekwatności kar administracyjnych nowelizacja k.p.a.przewiduje:

 • wskazanie okoliczności, które organ powinien wziąć pod uwagę wymierzając wysokość kary,
 • określenie sytuacji, w których organ może albo musi odstąpić od kary,
 • wprowadzenie zasady, zgodnie z którą strona nie może być ukarana, gdy do naruszenia prawa doszło wskutek siły wyższej,
 • uregulowanie terminów przedawnienia nakładania i egzekucji kar,
 • określenie zasad udzielania ulg w zapłacie kar.

Więcej szczegółów znajdziecie Państwo w broszurze informacyjnej Ministerstwa Rozwoju:

https://www.mr.gov.pl/media/37290/Nowelizacja.pdf

Źródło: IJHARS