Nowe prawo zdrowia roślin – wyraź swoją opinię

photooosssss1234

Od połowy grudnia 2019 r. będzie obowiązywało nowe prawo Unii Europejskiej w zakresie zdrowia roślin (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom (Reg. 2016/2031)).

Nowe przepisy istotnie zmieniają zakres regulacji fitosanitarnych w odniesieniu do towarów roślinnych, importowanych na terytorium Unii Europejskiej z tzw. państw trzecich (czyli nienależących do UE). W przepisach ww. Rozporządzenia przyjęte zostało założenie, że co do zasady wszystkie towary roślinne importowane do UE objęte są wymogiem zaopatrzenia w świadectwo fitosanitarne, za wyjątkiem ujętych w stosownym wykazie. Wykaz ten ma być określony przez Komisję Europejską (propozycja wykazu stanowi Aneks II do projektu regulacji KE). Ponadto Rozporządzenie stanowi o tym, że Komisja Europejska określi wykaz towarów tzw. „wysokiego ryzyka fitosanitarnego”, których import będzie tymczasowo zakazany, tj. do czasu przeprowadzenia przez Komisję oceny zagrożenia fitosanitarnego (PRA) (propozycja wykazu stanowi Aneks I do projektu regulacji KE).

Poniżej znajduje się link do strony internetowej Komisji Europejskiej, gdzie zainteresowane osoby mogą zapoznać się z projektami regulacji i wykazów, a przede wszystkim przekazać swoje uwagi/wrazić opinię w terminie do 15 sierpnia 2018 r. (zakładka – „Give your feedback”): https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3819666_en#initiative-givefeedback

Aneks I i II – Wykaz roślin dla których nie będzie wymagane świadectwo fitosanitarne przy imporcie do UE oraz wykaz towarów tzw. „wysokiego ryzyka fitosanitarnego”.

Projekt regulacji

Źródło: PIORiN