NIK z KRD o produkcji drobiarskiej w Polsce

foto (18)

Najwyższa Izba Kontroli wraz z Krajową Radą Drobiarstwa – Izbą Gospodarczą o raporcie NIK dotyczącym "Wykorzystywania antybiotyków w produkcji zwierzęcej w województwie lubuskim".

W związku z licznymi doniesieniami środków masowego przekazu po publikacji informacji NIK o wynikach kontroli "Wykorzystywanie antybiotyków w produkcji zwierzęcej w województwie lubuskim", w których w sposób niezgodny z treścią raportu prezentowano lub interpretowano wyniki tej kontroli, w celu ograniczenia zagrożeń związanych z niewłaściwym odbiorem przez opinię publiczną wniosków płynących z raportu.

Strony przyjęły następujące konkluzje:

1. Kontrola NIK dotyczyła oceny prawidłowości i skuteczności  sprawowania nadzoru nad wykorzystaniem antybiotyków w produkcji zwierzęcej przez lubuskie organy Inspekcji Weterynaryjnej i Inspekcji Sanitarnej. Kontrolą nie byli objęci producenci produktów pochodzenia zwierzęcego.

2. Wyniki kontroli NIK nie potwierdzają doniesień medialnych o powszechnym naruszaniu przez producentów obowiązujących przepisów dotyczących stosowania antybiotyków oraz o wprowadzaniu do obrotu produktów pochodzenia zwierzęcego zawierających antybiotyki.

3. Branża drobiarska jest jedną z kluczowych gałęzi przemysłu rolno-spożywczego, a jej rozwój wymaga stałego monitorowania i podnoszenia jakości oferowanych produktów.

4. Prezentowanym w raporcie NIK informacjom o wzroście sprzedaży w Polsce antybiotyków weterynaryjnych towarzyszył równolegle dynamiczny przyrost produkcji zwierzęcej, w tym w szczególności drobiu.

5. Sprzedaż weterynaryjnych leków przeciwbakteryjnych w przeliczeniu na populację zwierząt produkcyjnych (mg/PCU) na przestrzeni ostatnich lat nie wykazywała tendencji wzrostowych.
 

6. W ocenie Stron, jednym z kluczowych elementów dla zapewnienia konsumentom bezpiecznych produktów pochodzenia zwierzęcego jest sprawnie i skutecznie działający nadzór właściwych instytucji państwowych nad obrotem i stosowaniem produktów leczniczych weterynaryjnych.

Obowiązujący w Polsce model nadzoru odpowiada wysokim wymogom Unii Europejskiej. W ocenie Stron, wdrożenie rekomendacji NIK dotyczących funkcjonowania nadzoru, przy skoordynowanych i długofalowych działaniach wszystkich podmiotów zaangażowanych w zapewnienie racjonalnego i bezpiecznego stosowania antybiotyków w produkcji zwierzęcej, powinno sprzyjać osiągnięciu jeszcze wyższych standardów jakości polskiej żywności.

Źródło: NIK