Nieformalna Rada Ministrów Rolnictwa UE na Malcie

malta_szczyt

Sekretarz Stanu Zbigniew Babalski uczestniczył w posiedzeniu nieformalnej Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, które odbyło się w dniach 21-23 maja br. na Malcie.

Spotkanie było poświęcone zagadnieniom zmian klimatu i zasobów wodnych jako rosnącym wyzwaniom dla rolnictwa UE. W swoim wystąpieniu Zbigniew Babalski podkreślił, że w Polsce zmiany klimatu w rolnictwie przejawiają się m.in. zwiększoną częstotliwością występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych, w tym suszy oraz niskich temperatur. Zwiększa się także zagrożenie wystąpienia szkodników roślin uprawnych czy chorób zwierząt.

W wypowiedzi podczas sesji plenarnej wiceminister rolnictwa stwierdził, że włączenie europejskiego rolnictwa w globalne rynki wymusza większą specjalizację unijnych gospodarstw rolnych, upowszechnianie monokultur i koncentrację produkcji zwierzęcej. Takie tendencje osłabiają odporność sektora na zmiany klimatu, prowadzą do zmian struktury i bardziej intensywnych metod produkcji i nie są spójne z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Kluczowe będą więc odpowiednie zachęty (także finansowe) w ramach przyszłej wspólnej polityki rolnej dla kontynuowania działań służących zrównoważonej i odpornej na zmiany klimatu produkcji rolnej w UE, przy utrzymaniu konkurencyjności międzynarodowej tego sektora. Pogodzenie powyższych wyzwań z oczekiwaniami wobec unijnego rolnictwa wymaga także zaangażowania nauki i nowych technologii. Wiceminister Babalski podkreślił, że w Polsce, w obecnej perspektywie finansowej UE, w ramach WPR przyjęto szereg rozwiązań związanych z celami klimatycznymi i gospodarką wodną, zarówno w pierwszym jak i w drugim filarze tej polityki. Dla przykładu, w ramach Programu rozwoju obszarów wiejskich Polska promuje właściwe przechowywanie i stosowanie nawozów naturalnych, odnawialne źródła energii, właściwe następstwo roślin i międzyplony oraz plany nawozowe. W Polsce wdrożyliśmy także kompleksowy system monitoringu gleb.

Jeśli chodzi o zmiany klimatu w kontekście debaty o WPR po 2020 r., Zbigniew Babalski wyraził opinię, że należy utrzymać i wzmocnić działania, które zapewniają utrzymanie europejskiego modelu rolnictwa. Obecne rozwiązania WPR zawierają już szeroki katalog możliwości w tym zakresie. Konieczne jest jednak utrzymanie, co najmniej obecnego poziomu finansowania WPR. Ambitna, wielofunkcyjna WPR wymaga ambitnego budżetu.

Spotkanie było również okazją do wielu rozmów z przedstawicielami państw członkowskich UE jak i Komisji Europejskiej, w tym z Philem Hoganem, Komisarzem ds. rolnictwa i obszarów wiejskich, zarówno na temat bieżących spraw, jak i planów prac nad nowymi rozwiązaniami dla wsi i rolnictwa UE po 2020 roku.

Źródło: MRiRW