MRiRW zaostrza przepisy dotyczące bioasekuracji w hodowlach świń

swinie

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 24 czerwca br. umieściło na BIP-ie i przesłało do konsultacji społecznych projekt nowelizacji rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015-2018 (Dz. U. 2015 poz. 517 z pózn. zm.). 
Projekt – do pobrania

Zgodnie z nowo wprowadzanymi przepisami gospodarstwa utrzymujące świnie na terenach objętych ASF będą zobowiązane m.in.

  • do ogrodzenia budynków pojedynczym 1,5 metrowym ogrodzeniem związanym na stale z podłożem, wykluczającym dostęp wolnożyjących dzików na teren gospodarstwach;
  • nieutrzymywania świń w tych samych budynkach, w których są jednocześnie trzymane inne zwierzęta kopytne.

Nowe zasady bioasekuracji będą obowiązywać na terenie kilkudziesięciu gmin. Głownie w województwie podlaskim, ale także lubelskim i mazowieckim. W pozostałych gminach objętych programem bioasekuracji obostrzenia pozostają bez zmian z uwagi na stabilizację sytuacji epizootycznej.

Na wybudowanie ogrodzenia rolnicy będą mieli czas do końca tego roku. Realizacja nowych zasad ma być finansowana przez rolników. Rozporządzenie ma wejść w życie 1 lipca br. natomiast dodatkowe wymogi dotyczące utrzymywania świń w wyznaczonych miejscowościach mają w zasadzie obowiązywać od 14 sierpnia.

Jednocześnie MRiRW przewiduje, że nie wszyscy rolnicy będą w stanie spełnić nowe zasady. Dlatego hodowcy będą mogli złożyć oświadczenia i otrzymać odszkodowania za rezygnacje z produkcji.

2. środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń
(Dz. U. 2015 poz. 711 z pózn. zm.)

Projekt – do pobrania

Projektowane rozporządzenie reguluje kwestie wprowadzenia dodatkowych środków dla gospodarstw na obszarach objętych ograniczeniami jak m.in.:

-utrzymywanie świń w gospodarstwach w sposób wykluczający kontakt z wolno żyjącymi dzikami oraz ze zwierzętami domowymi w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których utrzymywane są tylko świnie, zaopatrzonych w osobne wejścia oraz nie posiadających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń,
w których utrzymywane są inne zwierzęta w tym budynku;

W projekcie rozporządzenia uregulowano też kwestie skarmiania świń zielonkami i ziarnem, zbożami pochodzącymi z obszaru objętego ograniczeniami oraz obszaru zagrożenia wprowadzając zakaz skarmiania, chyba że spełnione zostaną dodatkowe wymagania.

Wprowadzony został również zakaz używania w pomieszczeniach dla świń słomy pochodzącej z obszaru objętego ograniczeniami i obszaru zagrożenia, chyba że zostanie ona poddana odpowiedniej obróbce lub składowaniu przez określony okres czasu.

Rozporządzenie ma wejść w życie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Termin zgłaszania uwag MRiRW określiło na 28 czerwca br.

Pismo – konsultacje publiczne

Źródło: KRIR