Monitoring upraw, lasów i wód w woj. zachodniopomorskim

Projekt bez tytułu (22)

W związku z rozprzestrzenianiem się w Europie, w gajach oliwnych i na innych uprawach, patogenicznej bakterii Xylella fastidiosa prowadzony jest monitoring pod kątem występowania tego organizmu.

Kontrolą, oprócz materiału rozmnożeniowego, zostaną objęte rośliny dziko rosnące, rośliny w sadach towarowych, ogrodach przydomowych, działkach, w uprawach szklarniowych.

Lustracje poszukiwawcze są prowadzone w uprawach polowych, sadowniczych, szklarniowych, na roślinach dziko rosnących oraz w lasach.

Kontroli na obecność bakterii Ralstonia solanacearum poddawane są otwarte źródła wód, zakłady przerobu ziemniaka oraz oczyszczalnie ścieków.  Bakteria ta poraża ponad 200 gatunków roślin.

Kontrole upraw, sadów, lasów i innych roślin dziko rosnących prowadzone są głównie pod kątem organizmów szkodliwych  nienotowanych do tej pory w Polsce.

Lustracji poddane zostaną drzewostany sosny, m.in. innymi pod kątem występowania nicienia węgorka sosnowca, powodującego ogromne starty, co odnotowano już w Portugalii  i Hiszpanii.

Źródło: WIORiN Koszalin