Modernizacja gospodarstw

1100px x 733px – Projekt bez tytułu — kopia (26)

W Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, rusza nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych. Na ten cel można otrzymać do 500 tys. zł.

Pomoc na "Modernizację gospodarstw rolnych" (w obszarze "d") może dotyczyć racjonalizacji technologii produkcji, wprowadzenia innowacji, zmiany profilu produkcji, zwiększenia skali produkcji, poprawy jakości produkcji lub zwiększenia wartości dodanej produktu. Wsparcie to finansowane jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020. Środki uzyskane w ramach tej pomocy pozwalają m.in. na sfinansowanie zakupu maszyn i urządzeń rolniczych.

O dofinansowanie mogą ubiegać się rolnicy, zarówno osoby fizyczne jak i prawne, które posiadają gospodarstwo rolne nie większe niż 300 hektarów, którego tzw. wielkość ekonomiczna powinna wynosić od 10 do 200 tysięcy euro. W przypadku, gdy o pieniądze będzie ubiegać się grupa rolników, wówczas łączna wielkość ekonomiczna należących do nich gospodarstw musi wynieść co najmniej 15 tys. euro.

Do 500 tys. zł można otrzymać m.in. na inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji, natomiast w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich – do 200 tys. zł. Wsparcie przyznawane jest w postaci zwrotu 50 proc. kwalifikowanych kosztów inwestycji. Gdy o dofinansowanie ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek o wsparcie składa wspólnie kilku rolników – 60 proc.

Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Aplikacje można składać do 20 marca br.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin