Konsultacje publiczne w sprawie pomocy państwa

nowezzz (42)

Komisja Europejska w terminie 26 kwietnia -19 lipca 2019 r. przeprowadza konsultacje publiczne następujących przepisów:

  1. Wytyczne Unii Europejskiej w sprawie pomocy państwa w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich w latach 2014-2020 (Dz. Urz. UE C 204 z 01.07.2019, str. 1, z późn. zm.),
  2. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 01.07.2014, str. 1, z późn. zm.).

Szczegółowe informacje na ten temat oraz kwestionariusz dostępne są na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-534044/public-consultation

Źródło: PIORiN