Komunikat – oznakowanie ziemniaków innych niż sadzeniaki

UWAGA PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY ZIEMNIAKÓW INNYCH NIŻ SADZENIAKI!

Oznakowanie ziemniaków innych niż sadzeniaki powinno zawierać numer wpisu do rejestru przedsiębiorców:

  • podmiotu, który je uprawiał, albo
  • podmiotu, który je uprawiał, oraz podmiotów, które je następnie przemieszczały, magazynowały, sortowały lub pakowały, albo
  • podmiotu, który je przemieszczał, jeżeli dokumentacja prowadzona przez ten podmiot umożliwia identyfikację podmiotu, który je uprawiał, albo państwa ich pochodzenia oraz podmiotów, które je następnie przemieszczały, magazynowały, sortowały lub pakowały.

Oznakowanie ziemniaków innych niż sadzeniaki umieszcza się w sposób trwały i widoczy:

  • na ich opakowaniach lub
  • jeżeli bulwy ziemniaków są wprowadzane lub przemieszczane luzem:

a) na przewożących je środkach transportu oraz

b) na towarzyszącym im dokumencie handlowym, jeżeli informacje w nim zawarte umożliwiają identyfikację środka transportu.

Zgodnie z art. 107 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz.U. z 2016 r. poz. 2041 z późn. zm.) za wprowadzanie lub przemieszczanie ziemniaków nieoznakowanych zgodnie z przepisami stosuje się sankcje karne w postaci grzywny.

Dodatkowym dokumentem wymaganym przy wprowadzaniu i przemieszczaniu polskich bulw ziemniaka do innych krajów członkowskich UE jest zaświadczenie potwierdzające brak obecności Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus w przewożonej partii ziemniaków.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy ul. Cieplicka 7 oraz w Oddziałach Wojewódzkiego Inspektoratu.

Źródło: WIORiN Bydgoszcz