Komunikat ARR

owoce warzywa

Zgodnie z § 6a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 września 2016 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z kontynuacją zakazu ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1523, ze zm.)Prezes Agencji Rynku Rolnego informuje, iż
w zakresie przydzielonych przez Komisję Europejską ilości produktów, które mogą zostać objęte wsparciem w ramach limitów ustalonych w załączniku nr V
 do rozporządzenia delegowanego komisji (UE) 2016/921 z dnia 10 czerwca 2016 r. ustanawiającego dalsze tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw (Dz.Urz. UE L 154 z 11.06.2016, ze zm.), wyłącznie organizacje producentów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1 ww. rozporządzenia Rady Ministrów mogą wykorzystać ilość:

  • 7 720 ton jabłek,

składając powiadomienia dotyczące ww. produktów do Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego właściwego ze względu na siedzibę, nie później, niż 7 dni przed planowanym dniem przeprowadzenia danej operacji, przy czym limit, o którym mowa w § 4 ust. 6 pkt 1 rozporządzenia RM, wynosi dla tych powiadomień 3 000 ton.

Organizacje producentów zainteresowane wsparciem mogą składać powiadomienia dotyczące operacji wycofania owoców i warzyw z przeznaczeniem na bezpłatna dystrybucję i inne przeznaczenie w dniach
i godzinach pracy poszczególnych OT ARR, tj. od dnia 22.06.2017 r. 
Powiadomienia nie wszczynają postępowania administracyjnego i nie stosuje się do nich przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) – z uwagi na to dniem złożenia powiadomienia jest dzień jego wpływu do właściwego OT ARR.

Więcej informacji w „Warunkach uczestnictwa w mechanizmie Dalsze wsparcie kryzysowe producentów owoców i warzyw”.

Realizacja operacji wycofania z rynku produktów w celu bezpłatnej dystrybucji lub innego przeznaczenia zgodnie RDK (UE) nr 2016/921 musi być zakończona do dnia 30 czerwca 2017 r.

Zgodnie z § 6a ust. 4 ww. rozporządzenia Rady Ministrów, w dniu w którym suma ilości produktów wynikająca
z dodatkowych powiadomień przekroczy ww. ilość produktów, Prezes Agencji Rynku Rolnego poda do publicznej wiadomości na stronie internetowej Agencji informację o:

  1. zakończeniu przyjmowania powiadomień;
  2. wysokości współczynnika przydziału stosowanego w odniesieniu do ilości produktów wynikających
    z dodatkowych powiadomień złożonych w tym dniu.

UWAGA
Jednocześnie należy pamiętać, że w przypadku złożenia do ARR znacznej liczby powiadomień, w których zgłoszone ilości, dotyczące wycofań z rynku, przekroczą dostępną ilość do wykorzystania, wówczas współczynnik przydziału może zostać określony na poziomie 0,00.

Oznacza to, że organizacjom producentów nie zostanie przydzielona żadna ilość do przeprowadzenia operacji wycofania w ramach rozdysponowania, o którym mowa w § 6a ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 5 września 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1523 ze zm.).

Źródło: ARR