KE o znakowaniu napojów alkoholowych

alkohole

13 marca 2017 roku Komisja Europejska przyjęła sprawozdanie dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie obowiązkowego podawania wykazu składników i informacji o wartości odżywczej na etykietach napojów alkoholowych.

Zgodnie z art. 16 ust. 4 rozporządzenia nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, w przypadku napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,2% obj., podawanie wykazu składników i informacji o wartości odżywczej nie jest obowiązkowe. Z treści tego artykułu wynikał obowiązek sporządzenia przez KE sprawozdania w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie, czy napoje alkoholowe powinny być w przyszłości objęte w szczególności obowiązkiem podawania informacji na temat wartości energetycznej oraz powodów uzasadniających ewentualne wyłączenia. KE miała także rozważyć potrzebę zaproponowania definicji tzw. alkopopów.

Zgodnie z opublikowanym sprawozdaniem KE nie zidentyfikowała obiektywnych podstaw, które uzasadniałyby brak informacji o składnikach i wartości odżywczej napojów alkoholowych. Ponadto, zdaniem KE obecnie nie ma potrzeby stworzenia szczegółowej definicji alkopopów.

W sprawozdaniu wskazano, że branża reaguje na potrzeby konsumentów i podejmuje dobrowolne inicjatywy w celu dostarczania pełnych informacji o składzie i wartości odżywczej napojów alkoholowych. Należy umożliwić dalszy rozwój tych inicjatyw. W ciągu roku od przyjęcia przedmiotowego sprawozdania KE oczekuje przedstawienia propozycji samoregulacji, która obejmowałaby cały sektor napojów alkoholowych. Następnie KE dokona oceny tych propozycji. Jeżeli KE uzna podejście samoregulacyjne zaproponowane przez sektor za niezadowalające, przeprowadzi ocenę skutków, aby rozważyć dalsze dostępne warianty regulacyjne, jak również nieregulacyjne. W ramach takiej oceny przeanalizowane zostaną skutki różnych wariantów dla rynku wewnętrznego, zainteresowanych sektorów gospodarki, potrzeb konsumentów i faktycznego wykorzystania tych informacji, a także dla handlu międzynarodowego

Źródło: IJHARS