IX posiedzenie Grupy Roboczej ds. KSOW

nowezzzzz45

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki przedstawił główne cele „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030” udostępnionej na stronie internetowej MRiRW oraz poinformował o trwających konsultacjach. 12 czerwca, jako przewodniczący Grupy Roboczej ds. KSOW, wiceminister otworzył jej posiedzenie.

Ryszard Zarudzki zaprosił uczestników do udziału w tym procesie konsultacji. − Projekty realizowane w ramach KSOW wpisują się w działania Strategii i powinny wspierać ich wdrażanie – mówił wiceminister. – Strategia jest pomysłem na rozwój wsi, rolnictwa i rybactwa do 2030 roku i jest jednym z głównych instrumentów realizacji polityki Państwa w tym obszarze.

W dalszej części posiedzenia zaprezentowano Sprawozdanie roczne z realizacji Planu działania KSOW na lata 2014-2020 za rok 2018, które zostało pozytywnie zaopiniowane przez Grupę Roboczą.

Kolejnym punktem było podjęcie uchwał mających na celu uproszczenie, przyspieszenie i usprawnienie trybu pracy Grupy Roboczej.

Następnie zaprezentowano i zaakceptowano zmiany dwuletniego Planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019, w zakresie uwzględnienia w nim operacji partnerów KSOW wybranych w ramach konkursu nr 3/2019. W ramach konkursu wybrano do realizacji 340 operacji na kwotę 19 mln zł.

W dalszej części spotkania uczestnicy podzielili się wnioskami płynącymi z zakończonego etapu oceny i wyboru operacji partnerów KSOW w ramach konkursu nr 3/2019.

Przedstawiono również zasady dotyczące udziału w wydarzeniach Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ESROW) oraz informacje z XI posiedzenia Grupy Sterującej ds. ESROW.

Ostatnim punktem porządku obrad IX posiedzenia Grupy Roboczej ds. KSOW była dyskusja nt. propozycji tematów operacji własnych jednostek wdrażających KSOW, uwzględniających istotne potrzeby obszarów wiejskich, w tym działania ujęte w Strategii, które jednostki planują realizować w kolejnych latach obecnej perspektywy finansowej.

W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele samorządów województw, administracji centralnej oraz partnerów Sieci.

Źródło: MRiRW