Interakcje leków z żywnością

leki z żywnością

W ostatnich latach zwraca się większą uwagę na to, jak ważną rolę odgrywa żywność i sposób żywienia
w procesie farmakoterapii.

Wykazano, że wiele powikłań farmakoterapii związanych jest z niekorzystnym działaniem żywności na wchłanianie, metabolizm i wydalanie leków z organizmu. Niektóre z tych interakcji są bardzo groźne i mogą prowadzić nawet do zaburzeń rytmu serca, gwałtownego wzrostu ciśnienia tętniczego krwi albo hipotonii ortostatycznej. Oceniono, że interakcje leków z żywnością mogą istotnie pogorszyć skuteczność leczenia, wydłużyć okres hospitalizacji oraz w konsekwencji zwiększyć jego koszty.

Działanie większości leków podanych pacjentowi zależy od bardzo wielu czyn­ników. Wiąże się ono w dużym stopniu z uwalnianiem leku z tabletek lub kapsułek, z jego wchłanianiem, transportem, dystrybucją oraz wydalaniem leku i jego meta­bo­litów z orga­nizmu. Niezmiernie ważne są także przemiany biochemiczne jakim lek podlega w organizmie. Zakres i szybkość tych przemian warun­kują, jaka będzie aktywność biologiczna powstałych metabolitów leku oraz jaki będzie czas i skuteczność jego działania.

Większość składników naszej diety (takich jak: białko, tłuszcze, błonnik, flawonoidy, furanokumaryny, składniki mineralne witaminy, kofeina, tyramina i inne) może modyfikować praktycznie każdy etap farmakokinetyki leku, tj. wchłanianie i biodostęp­ność oraz metabolizm i jego wydalanie. Większość poznanych dotychczas interakcji pomiędzy żywnością, a lekami wiąże się
z wchłanianiem leku, jego przemianami biochemicznymi
w organizmie, głównie w wątrobie i jelitach, oraz jego wydalaniem. Czasami dochodzi także do synergicz­nego działania leku
i składników żywności, przy czym siła działania leku może ulec zwielokrotnieniu. Tabela 1 przedstawia możliwe mechanizmy
i skutki interakcji. Tabela 2 przedstawia przykłady interakcji pomiędzy składnikami żywności a lekami.

Wiele le­ków przyjmowanych przewlekle może również wpływać na wchłanianie i trawienie różnych składni­ków pokarmowych oraz pogarszać stan odżywienia.

Źródło: IŻŻ