Harmonogram PROW

1100px x 733px – Projekt bez tytułu — kopia (39)

Jest aktualny harmonogram wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na rok 2018.

Harmonogram zaprezentował podczas konferencji wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki. 

Przygotowaliśmy go we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, analizując jednocześnie dotychczasowe działania i głosy partnerów społecznych – powiedział wiceszef resortu rolnictwa. Poinformował, że w programie wprowadzane są zmiany, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom beneficjentów. Do tego potrzebna jest jednak akceptacja Komisji Europejskiej – wyjaśnił  wiceminister.

Omawiając poszczególne grupy działań, których jest łącznie 15, podsekretarz stanu zwracał jednocześnie uwagę na wprowadzane zmiany, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom beneficjentów.

Procedowana obecnie modyfikacja PROW 2014–2020 obejmuje pakiet 24 zmian o charakterze technicznym, merytorycznym oraz finansowym. Między innymi zwiększyliśmy limit pomocy z 300 000 zł do 500 000 zł. – w przypadku rolników składających wnioski w naborze tematycznym dotyczącym wsparcia rozpoczynania działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych w ramach typu operacji Przetwórstwo i marketing produktów rolnych – dodał podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki.

Procedowana obecnie modyfikacja PROW 2014–2020 obejmuje pakiet 24 zmian o charakterze technicznym, merytorycznym oraz finansowym.

Najbardziej istotne, z punktu widzenia warunków dostępu do wsparcia, propozycje zmian objęte modyfikacją PROW 2014-2020:

– zwiększenie limitu pomocy z 300 000 zł do 500 000 zł. – w przypadku rolników składających wnioski w naborze tematycznym dotyczącym wsparcia rozpoczynania działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych w ramach typu operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych”,

– wprowadzenia nowego rodzaju beneficjenta, tj. podmiotu, który rozpoczyna, bądź prowadzi działalność przetwórczą w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD). Beneficjent niniejszego typu operacji będzie mógł otrzymać wsparcie do 100 000 zł w ramach typu operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych”,

– rozszerzenia katalogu beneficjentów o rolników, ich małżonków oraz domowników ubezpieczonych KRUS w pełnym zakresie na wniosek (dotychczas z mocy ustawy) jak również skrócenie do 2 miesięcy wymogu ubezpieczenia w KRUS w typach operacji Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej oraz Restrukturyzacja małych gospodarstw,

– rezygnację z kryterium ograniczającego dostęp do pomocy wyłącznie dla wnioskodawców którzy pracują w niewielkim gospodarstwie rolnym o wielkości ekonomicznej do 15 tys. euro w typie operacji Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej,

– utworzenia nowego, odrębnego obszaru wsparcia w ramach działania Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów, umożliwiającego wsparcie lasów prywatnych w wieku 11-60 lat, które nie przynoszą znaczących dochodów, a jednocześnie wymagają pewnych nakładów finansowych w celu utrzymania ich w dobrej kondycji,

– wyodrębnienie nowego przedmiotu operacji w ramach działania „Współpraca”, ukierunkowanego na tworzenie i rozwój krótkich łańcuchów dostaw i rynków lokalnych, dotyczącego wsparcia wertykalnej i horyzontalnej współpracy między podmiotami uczestniczącymi w łańcuchu dostaw żywności,

– zmian warunków dostępu do pomocy w typie operacji „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”, rolnikowi, prowadzącemu produkcję trzody chlewnej na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Proponuje się zmianę, aby pomoc mogła być przyznawana rolnikom prowadzącym produkcję świń na ww. obszarze na poziomie co najmniej 50 sztuk świń (dotychczas 300 sztuk). Proponuje się również rozszerzenia zakresu kosztów kwalifikowalnych, o urządzenia do dezynfekcji.

Dane: MRiRW

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin