Grzyby z rodzaju Monilinia sp. – jak im zapobiegać?

foto (1)

W związku ze zmienionymi od 1 lipca br. przepisami Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (EAUG) w odniesieniu do wymagań fitosanitarnych przewidzianych dla owoców z rodzajów: Malus spp., Prunus spp., Pyrus spp. przeznaczonych na eksport, WIORiN Bydgoszcz przekazuje zalecenia dotyczące działań mających na celu zapobieganie i ograniczenie występowania grzybów z rodzaju Monilinia sp.

W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia ww. organizmu szkodliwego w miejscach produkcji, a w konsekwencji
w kontrolowanych przed eksportem przesyłkach, działania, które powinny być podejmowane przez producentów to:

na etapie produkcji:

 • usuwanie zgniłych i zmumifikowanych owoców, znajdujących się na drzewach oraz gałęziach i owoców opadłych z tych drzew
 • usuwanie wszystkich owoców, które pozostały w sadzie po zbiorach
 • stosowanie cięć prześwietlających
 • stosowanie zdrowego materiału do zakładania nowych plantacji
 • prowadzenie lustracji przez cały rok na roślinach żywicielskich w miejscu produkcji, a w przypadku zaobserwowania objawów Monilinia sp. na pędach, usuwanie ich i palenie
 • zwalczanie szkodników uszkadzających skórkę jabłek
 • w przypadku wystąpienia gradobicia zastosowanie w ciągu 24 godzin preparatu benzimidazolowego w celu zabezpieczenia powstałych ran przed zakażeniem przez różne patogeny
 • stosowanie dostępnych środków ochrony roślin przed chorobami grzybowymi

na etapie zbioru:

 • ostrożny zbiór i transport zapobiegający uszkodzeniom skórki
 • zapewnienie identyfikacji miejsca/pola produkcji owoców

na etapie przechowywania i sortowania:

 • lustracje owoców pod kątem występowania objawów, wskazujących na porażenie przez grzyby
  z rodzaju Monilinia sp.
 • usuwanie owoców z objawami z sortowanej partii, pobieranie prób do badań laboratoryjnych w celu identyfikacji patogena
 • zapewnienie identyfikacji przechowywanej i sortowanej partii do miejsca/pola produkcji.

Jednocześnie, przypominamy, że producenci w ramach Integrowanej Ochrony są zobowiązani do przestrzegania wymagań określonych w Art. 67 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 roku, dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG oraz Art. 35 ust. 3 pkt 2 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 (Dz.U. z 2017 r., poz. 50). Na podstawie ww. wymagań producenci są zobligowani do dokumentowania informacji o zabiegach środkami ochrony roślin, w tym pod kątem występowania chorób grzybowych.

Źródło: WIORiN Bydgoszcz