GMO

1100px x 733px – Projekt bez tytułu — kopia (21)

Uprawianie roślin modyfikowanych genetycznie bez zezwolenia będzie karane – takie są założenia rządowego projektu ustawy. Obecnie, pasze białkowe stosowane przez rolników w dużej części pochodzą z poekstrakcyjnej śruty sojowej genetycznie modyfikowanej (GMO) eksportowanej z zagranicy.

Rośliny GMO, zgodnie z art. 49 a projektowanej ustawy, będą mogły być uprawiane po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez ministra właściwego do spraw środowiska po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw rolnictwa oraz opinii rady gminy. Uprawa GMO będzie również wymagała utworzenia specjalnej strefy.

W przypadku rozpoczęcia produkcji roślinnej GMO bez wymaganego zezwolenia lub niezgodnie z warunkami i sposobami określonymi w zezwoleniu, rolnik poniesie karę finansową. Będzie on obowiązany do wniesienia na odrębny rachunek bankowy wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa właściwego ze względu na miejsce prowadzenia uprawy GMO, administracyjnej kary pieniężnej w wysokości od 10 000 zł do 30 000 zł za każdy rozpoczęty hektar uprawy GMO.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce potrzebne jest około 10 mln ton paszy rocznie, czyli około 2 mln ton białka, które w dużej części pochodzi z poekstrakcyjnej śruty sojowej genetycznie modyfikowanej (GMO). 

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin