GMO na komisji – ponownie!

1100px x 733px – Projekt bez tytułu — kopia (93)

Projekt noweli ustawy o mikroorganizmach i GMO, ponownie wróci do prac w komisjach. Prace nad projektem trwają od marca 2017 roku. Projekt zakłada zwiększenie bezpieczeństwa zdrowia ludzi i środowiska przez wprowadzenie mechanizmów umożliwiających skuteczną kontrolę i ewentualne ograniczanie upraw GMO.

Po pierwszym czytaniu w Sejmie, projekt skierowano do komisji rolnictwa i środowiska, po czy powołano podkomisję, która zbierała się czterokrotnie, następnie trzykrotnie projekt omawiany był na posiedzeniu komisji i ostatecznie 10 stycznia br. przyjęte zostało sprawozdanie komisji. Podczas drugiego czytania zaproponowano poprawki i projekt skierowano ponownie do komisji. Jedna z poprawek dotyczy zobligowania osoby, która zgłosiła zamiar upraw GMO, do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody, mogące powstać w związku z prowadzeniem uprawy GMO. Chodzi m.in. o potencjalną możliwość zanieczyszczenia pól przez uprawy GMO. Druga poprawka, dotyczy skrócenia okresu, na jaki będzie dokonywany ewentualny wpis uprawy GMO do rejestru takich upraw –  z 5 lat do 2 lat.

Rządowy projekt ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw ma za zadanie wdrożenie do polskiego prawa postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego, "regulującej kwestie zamierzonego uwolnienia organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO) do środowiska". Wykonuje on wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 2014 r. Chodzi o nie wdrożenie przez Polskę niektórych zapisów regulujących kwestie zgłaszania, rejestracji, powiadamiania o uprawach GMO opinii publicznej. Projektowana ustawa wprowadza również szczegółowe rozwiązania prawne, które mają wykluczyć wszystkie uprawy genetycznie modyfikowane z polskiego rolnictwa.

Według projektowanych przepisów, aby wpisać uprawę do rejestru trzeba mieć zgodę wszystkich właścicieli nieruchomości położonych w promieniu 30 km od granic zewnętrznych działki, na której planuje się uprawę GMO. Potrzebna jest również dokumentacja potwierdzająca, że uprawa GMO nie będzie miała negatywnego wpływu na bezpieczeństwo środowiska oraz opinie akceptujące zamiar uprawy wydane przez radę gminy, radę powiatu i sejmik województwa. Obszar, na którym planuje się uprawę GMO nie może znajdować się w mniejszej odległości niż 30 km od ustanowionych form ochrony przyrody.

Nowelizowana ustawa wobec naruszających przepisy przewiduje grzywny i kary pozbawienia wolności od trzech miesięcy do 12 lat w zależności od przewinienia.

Ze względu na zgłoszone poprawki, projekt ponownie został skierowany do połączonych komisji: rolnictwa i środowiska w celu zaopiniowania poprawek.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin