EFSA o grypie ptaków

urica-1251980

Zdaniem ekspertów Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności egzekwowanie wysokiego poziomu środków bezpieczeństwa biologicznego jest najbardziej skutecznym sposobem, który zapobiega wprowadzeniu do hodowli drobiu bardzo niebezpiecznego szczepu grypy H5N8.

Eksperci EFSA usystematyzowali zestaw środków bezpieczeństwa biologicznego, które można wdrożyć w różnych obszarach farm. Klasyfikacja ta uwzględnia obszary wysokiego ryzyka (np. kurnik) i te mniej zagrożone (np. miejsce przechowywania paszy). Podjęte działania mają na celu zapobieganie kontaktom dzikiego ptactwa i drobiu oraz separacja hodowli gęsi i kaczek od innych rodzaju drobiu.

Komisja Europejska zwróciła się do EFSA o ocenę skuteczności aktualnie stosowanych środków ochrony w celu zapobieżenia dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa H5N8. Jest to związane z licznymi ogniskami wirusa wśród dzikiego ptactwa i na niektórych fermach drobiu, jakie odnotowano późną jesienią i zima 2016 r  w całej Europie.

Zalecenia ekspertów EFSA są następujące:

  1. Po wykryciu przypadków choroby wśród dzikiego ptactwa monitoring drobiu powinien być prowadzony na odpowiednio dużym obszarze, stosownie do zwyczajów i dystansu lotów dzikiego, zakażonego ptactwa.
  2. Właściwe organy administracji państwowej powinny przeprowadzać szkolenia dla rolników na temat środków bezpieczeństwa biologicznego na zdefiniowanych obszarach występowania wirusa.
  3. Raportowanie na temat śmiertelności ptaków (nadzór bierny) jest najbardziej skutecznym sposobem na wykrycie wirusa u dzikiego ptactwa i drobiu.
  4. Zaleca się badanie próbek pochodzących od dzikiego ptactwa, u którego nie stwierdzono dotychczas zakażeń wirusem, a także u tego, które pochodzi z obszarów, gdzie wirus nie był jeszcze raportowany. Takie postępowanie jest przydatne przy określaniu rozmieszczenia geograficznego wirusa w populacjach dzikiego ptactwa.

W roku 2017 EFSA opublikuje raport na temat grypy ptaków, gdzie przedstawione będą wyniki oceny ryzyka wystąpienia innych wirusów grypy przedostających się do państw Unii Europejskiej, a także mechanizmy odpowiedzialne za mutację szczepów grypy o niskiej zjadliwości do szczepów patogennych o wysokiej zjadliwości. Prace w powyższym zakresie będą prowadzone we współpracy z Europejskim Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), laboratoriami referencyjnymi Unii Europejskiej oraz właściwymi organami urzędowej kontroli żywności państw członkowskich dotkniętych ptasią grypą.