Dofinansowanie w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

kuter

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała o możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze" w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania w zakresie działania 5.4 „Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury”. Wnioski można składać od 12 maja do 9 czerwca br.

Wnioski o dofinansowanie można składać w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze" w zakresie działania 5.4 "Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury", o którym mowa w art. 69 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. W ramach naboru ustala się limit środków finansowych, do którego może zostać przyznana pomoc finansowa w wysokości 157 106 760 złotych.

Zgodnie z § 32 ust.1 pkt 2 rozporządzenia wykonawczego o kolejności oceny wniosków o dofinansowanie decyduje suma punktów przyznawanych za poszczególne kryteria wyboru operacji wskazane przez wnioskodawcę we wniosku.

Zgodnie z pkt II załącznika nr 1 do rozporządzenia wykonawczego dla działania, „Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury" zastosowanie mają następujące kryteria wyboru:

  • oszczędność energii lub zmniejszenie oddziaływania na środowisko,
  • wzrost zagospodarowania produktów ubocznych powstałych na skutek głównej działalności związanej z przetwarzaniem produktów rybnych,
  • zwiększenie udziału w procesie przetwórczym produktów akwakultury ekologicznej,
  • powstanie nowych lub udoskonalonych produktów, procesów lub systemów zarządzania przetwórstwem ryb,
  • poprawa bezpieczeństwa, higieny i warunków pracy w procesie przetwórstwa rybnego,
  • zagospodarowanie połowów ryb ze stad przemysłowych, które nie mogą być przeznaczone do spożycia przez ludzi,

Zgodnie z § 30 ust. 8 rozporządzenia wykonawczego wnioski o dofinansowanie należy składać do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji.  Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty są dostępne na stronach: www.arimr.gov.pl

Źródło: ARiMR