BIOSTRATEG

biostrateg1

27 lutego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja „Program BIOSTRATEG – innowacje dla rolnictwa, leśnictwa i środowiska”, podczas której zaprezentowane zostały przykładowe rezultaty dotychczas realizowanych projektów.

BIOSTRATEG, to pieniądze na rozwiązywanie konkretnych problemów gospodarczych. Jest to strategiczny program badań i prac rozwojowych, który został uruchomiony w 2013 roku.

− Nieprzerwanie realizujemy program rolny przyjęty na początku kadencji. Dzisiejsza konferencja wpisuje się w intensywnie podejmowane przez ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi od dwóch lat działania na rzecz transferu wiedzy i innowacji. W 2018 roku chcemy wzmacniać działania mające na celu transfer z nauki do praktyki. Działania prowadzone są zarówno przez ministerstwo, jak i za pośrednictwem Sieci innowacji na rzecz rolnictwa i rozwoju wsi − podkreślił minister Krzysztof Jurgiel.

Po stronie sektora badań i rozwoju angażowane są przede wszystkim instytuty naukowe i państwowe jednostki doradztwa rolniczego. Minister zaznaczył, że dziesiątki pro-innowacyjnych projektów realizowanych jest przez CDR, ODR-y i partnerów Sieci. Podejmowane są również działania międzynarodowe – wspólne deklaracje polityczne w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Inicjatywa BIOEAST, która dotyczy współpracy Europy Środkowo-Wschodniej na rzecz rolnictwa, akwakultury i leśnictwa w biogospodarce.

W kontekście tematyki konferencji podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki poinformował, że również Komisja Europejska zaproponowała w przyszłej perspektywie UE wzrost roli innowacji i transferu wiedzy w podnoszeniu konkurencyjności sektora rolnego i realizacji nowych wyzwań, np. w zakresie środowiska i klimatu. Na forum Unii Europejskiej rozpoczęła się już praca nad rozwiązaniami, które będą stosowane w przyszłej perspektywie finansowej WPR – konferencja EUFRAS. Komisja planuje m.in. silniejszą integrację działań PROW (w zakresie transferu wiedzy, doradztwa, działania „Współpraca”) z programem Horyzont.

− Oprócz budowania i wspierania kanałów przepływu wiedzy i innowacji ministerstwo podjęło własne działania proinnowacyjne. Ubiegamy się o trzy duże projekty w ramach Programu Gospostrateg. Dotyczą one ubezpieczeń rolniczych, gospodarstw opiekuńczych i wykorzystania owadów jako alternatywnego źródła białka paszowego − poinformował wiceminister Ryszard Zarudzki.

Ważną rolę w procesie transferu wiedzy i innowacji do praktyki gospodarczej pełni Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jego dyrektor, prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski zaprezentował dotychczasowe osiągnięcia, związane ze wsparciem polskiego sektora rolno-żywnościowego w obszarze badań i rozwoju.

− NCBR ma za zadanie pośredniczyć pomiędzy problemami, które są formułowane, jako te które powinny być rozwiązane i do ich rozwiązania niezbędne jest prowadzenie prac badawczo-rozwojowych a tymi, którzy tych rozwiązań mogą się podjąć − scharakteryzował działania NCBR prof. Chorowski.

− Niewątpliwie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest ukierunkowane na takie prace badawcze, które co do zasady mogą znaleźć zastosowanie w szeroko rozumianej praktyce gospodarczej. Zatem po kilku latach mogą pozytywnie wpłynąć na przychody podatkowe państwa, czy też na uniezależnienie się państwa, w strategicznych dziedzinach, od decyzji stron trzecich.

Główne założenia programu przypomniała prof. dr hab. Ewa Ratajczak − przewodnicząca Komitetu Sterującego Programu Biostrateg. Podkreśliła, że jego kierunki są zbieżne ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i wpisują się w globalne trendy i koncepcje rozwojowe. − Zasadniczym celem programu Biostrateg jest wyjście z pułapki przeciętności − podkreśliła profesor Ratajczak, zaznaczając jednocześnie, że domeną programu jest biogospodarka.

− W Polsce filarami biogospodarki są rolnictwo i leśnictwo z powiązanymi przemysłami. Program BIOSTRATEG jest bardzo efektywnym instrumentem wsparcia polityki państwa w sferze innowacyjności biogospodarki, a dziedzina ta ma bardzo duży potencjał rozwojowy. Profesor Ewa Ratajczak zaznaczyła, że zasadnicze znaczenie ma tutaj czas. Czas życia innowacji i przewagi konkurencyjnej w obecnych realiach jest coraz krótszy. Tylko szybka rynkowa implementacja daje szansę na rynkowy sukces i większą konkurencyjność.

Źródło: MRiRW