„Bezpieczeństwo i jakość żywności po obu stronach granicy”

nowezzzzz4 (6)

6 czerwca 2019 r. w Opolu odbyła się konferencja podsumowująca projekt współpracy transgranicznej realizowany przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) wspólnie z Czeską Inspekcją Rolnictwa i Żywności (SZPI). W konferencji wzięła udział Pani Zofia Krzyżanowska Radca Generalny w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pan Jindrich Fialka Wiceminister ds. Żywności i Rolnictwa w Ministerstwie Rolnictwa Republiki Czeskiej, jak również Kierownictwo obu Inspekcji oraz wszyscy uczestnicy projektu z IJHARS oraz SZPI.

Celem projektu było wzmocnienie współpracy i nawiązanie wzajemnych kontaktów pomiędzy inspektorami w regionach przygranicznych Republiki Czeskiej i Polski w zakresie urzędowej kontroli artykułów rolno-spożywczych.

Głównym elementem były wizyty studyjne, w które zaangażowani byli inspektorzy Inspekcji polskiej i czeskiej. W imieniu Polski udział wzięły wojewódzkie inspektoraty JHARS we Wrocławiu, Katowicach i Opolu, natomiast Republikę Czeską reprezentowały regionalne inspektoraty w Ústí nad Łabą, Hradec Králové i Ołomuniec.

Każda wizyta w ramach wymiany obejmowała omówienie bieżących problemów i wybranych zagadnień związanych z kontrolą artykułów rolno-spożywczych zgodnie ze specjalizacją inspektorów, jak również wizyty w podmiotach prowadzących działalność w zakresie produkcji, wprowadzania do obrotu artykułów spożywczych. Wspólne kontrole stanowiły ważną część całego projektu, ponieważ bezpośrednie doświadczenie i współpraca na poziomie praktycznym zawsze dostarczają najcenniejszych informacji i umożliwiają spojrzenie z nowej perspektywy na organizację i metody pracy organów nadzorczych. Wizyty zostały przeprowadzone w zakresie kompetencji organów nadzoru, np. w piekarni, u producentów wyrobów cukierniczych, makaronów, napojów alkoholowych, browarów itp.

Inspektorzy IJHARS i SZPI mogli zatem szczegółowo zapoznać się z codzienną pracą inspektorów po obu stronach granicy, strukturą organizacyjną inspekcji, kompetencjami jak również procedurami administracyjnymi, stosowanymi sankcjami oraz grzywnami nakładanymi w przypadku wykrycia nieprawidłowości, a także podejściem do skarg konsumentów. Obie strony zyskały zatem nowe spojrzenie na te same zagadnienia. Najcenniejszą wartością projektu było stworzenie sieci kontaktów bezpośrednich, która jest dobrą podstawą do współpracy i wymiany informacji oraz wiedzy pomiędzy inspektorami obu krajów w przyszłości.

Projekt trwał prawie 6 miesięcy. Wzięło w nim udział 70 przedstawicieli IJHARS i SZPI.

Całkowity budżet projektu wyniósł ok. 50 tys. EUR, z czego 85% zostanie zwróconych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Podczas konferencji zamykającej, która odbyła się 6 czerwca, podsumowano treść i wyniki projektu, a na samym końcu odbyło się krótkie spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa Polski i Czech. Podsumowując realizowany projekt, czołowi przedstawiciele obu partnerów doszli do wniosku, że budowanie i rozwój współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i jakości żywności w regionie transgranicznym jest jednym z ich priorytetów.

Źródło: MRiRW