Akwakultura na fali

Polska jest europejskim potentatem w przetwórstwie rybnym. Za tym sukcesem stoją inwestycje
w zakładach przetwórczych współfinansowane ze środków przekazywanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W ostatniej dekadzie, Agencja wsparła modernizację lub budowę od podstaw 170 z nich. Teraz czas na kolejne inwestycje w sektorze rybackim. W połowie września planowane jest rozpoczęcie naboru wniosków z działania 2.3 "Inwestycje w akwakulturę",
na realizację operacji prowadzących do wzrostu produkcji w akwakulturze.

Wsparcie na "Inwestycje w akwakulturę" jest kolejnym działaniem uruchamianym w tym roku w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i morze" 2014-2020.  Ogłoszenie o terminie i zasadach ubiegania się o takie wsparcie, wraz z wzorem wniosku o dofinansowanie oraz instrukcją jego wypełnienia pojawi się najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem naboru  na portalu internetowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Na pomoc
w tym naborze została przeznaczona kwota 100 mln zł.

Nowoczesne zakłady przetwórcze ryb to nie jedyne efekty wsparcia udzielanego sektorowi rybackiemu przez Agencję, która rozdziela  większość środków z unijnych programów pomocowych i restrukturyzacyjnych. Ogromny postęp widać też w rybactwie śródlądowym. Wsparcie m.in. z PO Ryby 2007-2013 pozwoliło
na stworzenie lub znaczące rozbudowanie ponad 400 gospodarstw rybackich oraz utrzymanie 550 gospodarstw hodujących ryby tradycyjnymi metodami, które wspomagają ochronę, a nawet poprawę stanu środowiska naturalnego. Ogromne sukcesy odnoszą też polscy naukowcy zajmujący się szukaniem nowych rozwiązań
w połowach czy hodowli ryb, którzy również wykorzystują agencyjne wsparcie przeznaczone dla rybactwa. Co istotne, z budżetu Wspólnej Polityki Rybołówstwa Unii Europejskiej sfinansowano ok. 140 kampanii informacyjnych i promocyjnych, co z pewnością wpłynęło na wzrost spożycia ryb i produktów rybnych przez Polaków, którzy wreszcie docenili ich walory smakowe i zdrowotne.

Nowa perspektywa finansowa Wspólnej Polityki Rolnej także wpłynie na dalszy rozwój sektora rybackiego. Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 ma siedem priorytetów. Nowymi obszarami wsparcia są m.in. rynek rybny, gromadzenie danych oraz zintegrowana polityka morska. Wspierane będą te sektory,
w których powstaną miejsca pracy oparte o nowe technologie produkcyjne. Dużą rolę w rozwoju tej gałęzi gospodarki będą odgrywać osiągnięcia naukowe.

W ramach PO "Rybactwo i Morze" na lata 2014 – 2020, będzie można dofinansować inwestycje na statkach rybackich, które zmniejszą zanieczyszczanie środowiska naturalnego. Program ten zakłada wsparcie finansowe
z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), zaprojektowanego na lata 2014-2020. EFMR zastąpi Europejski Fundusz Rybacki, wdrażany w latach 2007-2013. W ramach priorytetów, pomoc finansowa obejmować będzie nie tylko tradycyjnie rozumiane wsparcie sektora rybackiego, tak jak miało miejsce w perspektywie finansowej 2007-2013, ale również nowe komponenty dotychczas finansowane z innych niż Europejski Fundusz Rybacki na lata 2007-2013. Z PO Ryby 2014-2020 wsparcie będzie mogło dotyczyć także: rynku rybnego, kontroli i egzekwowania przepisów, gromadzenia danych oraz zintegrowanej polityki morskiej. Wsparciem będzie objęte, podobnie jak w PO RYBY 2007-2013, oprócz rybołówstwa morskiego, także rybołówstwo śródlądowe oraz akwakultura, i w niewielkim zakresie przetwórstwo.

Dane: ARiMR

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin